วารสารและหนังสือพิมพ์ ที่สุดแห่งปี… (ก็) มีบริการในสำนักหอสมุดกลาง
All Posts
สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง มีหน้าที่ให้บริการทางวิชาการแก่นักศึกษาอาจารย์ ข้าราชการและ เจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง ตลอดจนบุคคลทั่วไป สิ่งพิมพ์ที่มีให้บริการนอกจากหนังสือประเภทต่าง ๆ แล้ว วารสารหรือนิตยสารและหนังสือพิมพ์ เป็นสิ่งพิมพ์ที่สามารถดึงดูดผู้ใช้บริการได้มากยิ่งขึ้น ฝ่ายวารสารและเอกสาร (พ.ศ. 2560 คือหน่วยบริการวารสารและเอกสาร งานบริการทรัพยากรสารสนเทศ ฝ่ายบริการสารสนเทศ) มีนโยบายในการจัดหาวารสารและหนังสือพิมพ์เกือบทุกประเภทมาให้บริการทั้งจากการคัดเลือกของบรรณารักษ์และการเสนอแนะของผู้ใช้บริการ