กำเนิดวันครู
All Posts
สืบเนื่องจากในปี พ.ศ. 2499 จอมพล ป.พิบูลสงคราม ซึ่งดำรงตำแหน่ง นายกรัฐมนตรี และประธานกรรมการอำนวยการคุรุสภากิตติมศักดิ์ในสมัยนั้น ได้กล่าวปราศัยต่อที่ประชุมครูทั่วประเทศ ถึงความคิดที ่จะกำหนดให้มีวันครู ซึ่งเป็นการสอดคล้องกับความคิดเห็นของครูโดยทั่วไป ดังนั้น ในวันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ.2499 คณะรัฐมนตรี จึงได้มีมติกำหนดให้ วันที่ 16 มกราคมของทุกปี เป็น “วันครู” โดยถือเอาวันที่ประกาศพระราชบัญญัติครูในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2488 วันครู จัดให้มีขึ้นเป็นวันแรกในวันที่ 16 มกราคม พ.ศ.2500 เราใช้วันที่ 16 มกราคมของทุกปี เป็นวันรำลึกถึงบุญคุณของคุณครู อาจารย์ ที่ประสิทธิประสาทวิชาความรู้ให้เรา โดยมักจะมีการจัดกิจกรรมดังนี้ คือ กิจกรรมทางศาสนา ทำบุญตักบาตรให้กับบูรพาจารย์ที่ล่วงลับ พิธีรำลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ การส่งบัตรอวยพร หรือการไปเยี่ยมเยียน เพื่อแสดงถึงความกตัญญูกตเวที นิทรรศการต่างๆ เกี่ยวกับครู การเรียนการสอน หรือบางทีก็เป็นกิจกรรม การกุศล หารายได้สมทบกองทุนช่วยเหลือครู เป็นต้น ? รวบรวมข้อมูลโดย: งานพัฒนาและจัดการสารสนเทศ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศห้องสมุด