7 ส.ค. 2561 โครงการรามคำแหงรวมใจแต่งผ้าไทยเทิดไท้มหาราชินี

วันที่ 7 สิงหาคม 2561 เวลา 08.30 น. บุคลากรสำนักหอสมุดกลางร่วมโครงการรามคำแหงรวมใจแต่งผ้าไทยเทิดไท้มหาราชินี จัดโดยสถาบันศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ณ อาคารสุโขทัย ชั้น 3 ห้อง 321 โดยมีนางสาวพรทิพย์ รักบุรี รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายจัดการทรัพยากรสารสนเทศ เป็นผู้แทนของสำนักหอสมุดกลาง วางพานพุ่มเงิน-พุ่มทอง หรือพานพุ่มดอกมะลิ

Read more