19 พ.ค. 2554 บุคคลากรจากสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ดูงานการบริหารคุณภาพ ISO 9001 : 2008

19 พฤษภาคม 2554 เวลา 09.30 – 11.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรชัย จิตต์พานิชย์ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง และคณะทำงานฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา ได้ให้การต้อนรับและแนะนำตอบข้อซักถาม บุคคลากรจากสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จำนวน 26 คน มาดูงานประกันคุณภาพการศึกษา ด้านการบริหารคุณภาพ

Read more