11 มิ.ย. 2555 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย”

11 มิถุนายน 2555 ในช่วงเช้า บุคลากรสำนักหอสมุดการ ร่วมฟังบรรยายในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย” โดย ผศ. ดร. สมโภชน์ อเนกสุข และช่วงบ่าย ร่วมฝึกปฏิบัติในการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนางานประจำสู่งานวิจัยสถาบัน” และนำเสนอผลงานในช่วงสุดท้าย ถ่ายภาพและรายงานโดย : งานพัฒนาและจัดการสารสนเทศ

Read more