20 ก.ค. 2560 สภามหาวิทยาลัยรามคำแหงแต่งตั้ง รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยะนุช เงินคล้าย เป็นผู้รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง อีกตำแหน่งหนึ่ง

วันที่ 20 กรกฎาคม 2560 เป็นวันแรกที่ผู้รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง คือ รองศาสตราจารย์ ดร. ปิยะนุช เงินคล้าย ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งรองศาสตราจารย์  คณะรัฐศาสตร์ และกรรมการสภามหาวิทยาลัยรามคำแหง เริ่มมาปฏิบัติหน้าที่ ตามคำสั่งสภามหาวิทยาลัยรามคำแหง

Read more