13 ก.ค. 2553 นักศึกษาจากสถาบันนานาชาติมหาวิทยาลัยรามคำแหง (IIS-RU) ศึกษาการใช้งานห้องสมุด

13 กรกฎาคม 2553 เวลา 13.00 – 15.00 น. Mr.Orpheus Stephens อาจารย์ประจำวิชาการใช้งานห้องสมุด (IS103) ภาคเรียนที่ 1/2553 ของสถาบันนานาชาติมหาวิทยาลัยรามคำหง(IIS-RU) นำนักศึกษาจำนวน 150 คน เข้าศึกษาการใช้งานห้องสมุด สำนักหอสมุดกลางได้แนะนำการใช้บริการและนำชมจุดบริการต่างๆ โดย นางจิรณี ขวัญเมือง และนางดวงพร

Read more