25 ต.ค. 2554 สำนักหอสมุดกลางบริจาคปัจจัยและสิ่งของแก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่ จ.พระนครศรีอยุธยา

25 ตุลาคม 2555 ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลางพร้อมคณะทำงานกิจกรรมพิเศษ ได้นำปัจจัยและสิ่งของที่บุคลากรของสำนักฯ ได้ร่วมกันบริจาคเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ประสบอุทกภัย ไปมอบ ณ ศูนย์รับบริจาควัดโพธิ์เผือก ต.ทุ่งมะขามหย่อง อ.พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Read more

26 ต.ค. 2553 สำนักหอสมุดกลางร่วมบริจาคปัจจัยแก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วม

26 ตุลาคม 2553 เวลา 14.00 น. สำนักหอสมุดกลางร่วมบริจาคปัจจัยแก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วม เป็นจำนวนเงิน 12,750 บาท นำโดยประธานคณะทำงานฝ่ายกิจกรรมพิเศษร่วมกับบุคลากรสำนักหอสมุดกลางบางส่วน เป็นตัวแทนสำนักฯ ส่งมอบแก่อธิการบดี มหาวิทยาลัยรามคำแหง และจักได้ดำเนินการส่งมอบให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วมเป็นลำดับต่อไป

Read more