19 ก.ค. 2555 ผู้บริหารและบุคลากรสำนักหอสมุดกลางดูงานที่สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

19 กรกฎาคม 2555 เวลา 8.30-16.30 น. บุคลากรสำนักหอสมุดกลาง กลุ่มผู้บริหาร กลุ่มผู้ปฏิบัติงานฝ่ายเทคนิค กลุ่มผู้ปฏิบัติงานบริการ กลุ่มผู้ปฏิบัติงานเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 46 คน  ร่วมศึกษาดูงานที่สำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขางเขน เน้นในเรื่องโครงสร้างการบริหารสำนักฯ ถ่ายภาพและรายงานโดย : งานพัฒนาและจัดการสารสนเทศ

Read more