10 – 20 เม.ย. 2550 นิทรรศการประเพณีสงกรานต์ ปีใหม่ไทย 2550

10 – 20 เมษายน สำนักหอสมุดกลางได้จัดนิทรรศการเพื่อสืบสานและอนุรักษศิลปวัฒนธรรม ประเพณีปีใหม่ไทย ในเทศกาลสงกรานต์ ภายในงานมีกิจกรรมที่น่าสนใจได้แก่

Read more

10 – 20 เม.ย. 2550 ขอเชิญร่วนประเพณีสงกรานต์ ปีใหม่ไทย 2550

ขอเชิญนักศึกษาและบุคลากร ม.ร. ทุกท่าน ร่วมงานประเพณี ปีใหม่ไทย เทศกาลสงกรานต์ บริเวณ ชั้น 1 อาคาร 1 สำนักหอสมุดกลาง

Read more