19 ม.ค. 2550 น.ศ. ปริญญาโท มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น เข้าศึกษาดูงานสำนักหอสมุดกลาง

19 มกราคม 2550 นิสิตปริญญาโท จำนวน 15 คน หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ได้เข้าศึกษาดูงาน ที่สำนักหอสมุดกลาง ม.รามคำแหง อันเป็นส่วนหนึ่งการศึกษารายวิชา MPA 6222 การวิเคราะห์นโยบายสาธารณะ

Read more