6 ม.ค. 2557 ประชุมชี้แจงการประกาศใช้โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการใหม่ และหน้าที่ความรับผิดชอบสำนักหอสมุดกลาง

6 ม.ค. 2557 เวลา 10.00 น. ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง ผศ. พรชัย จิตต์พานิชย์ ชี้แจงในที่ประชุม ถึงการประกาศใช้โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ และหน้าที่ความรับผิดชอบสำนักหอสมุดกลาง หลังจากเปลี่ยนโครงสร้างส่วนราชการ โดยมีบุคลากรสำนักหอสมุดกลางทุกท่านร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน

Read more