13 ก.ค. 2553 นักศึกษาจากสถาบันนานาชาติมหาวิทยาลัยรามคำแหง (IIS-RU) ศึกษาการใช้งานห้องสมุด

13 กรกฎาคม 2553 เวลา 13.00 – 15.00 น. Mr.Orpheus Stephens อาจารย์ประจำวิชาการใช้งานห้องสมุด (IS103) ภาคเรียนที่ 1/2553 ของสถาบันนานาชาติมหาวิทยาลัยรามคำหง(IIS-RU) นำนักศึกษาจำนวน 150 คน เข้าศึกษาการใช้งานห้องสมุด สำนักหอสมุดกลางได้แนะนำการใช้บริการและนำชมจุดบริการต่างๆ โดย นางจิรณี ขวัญเมือง และนางดวงพร

Read more

2 พ.ย. 2549 นำชมสำนักหอสมุดกลาง แก่คณะอาจารย์และนักเรียนโรงเรียนสาธิต ม.รามคำแหง

2 พฤศจิกายน 2549 สำนักหอสมุดกลางโดยคณะทำงานประชาสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์ ได้นำชมสำนักหอสมุดกลางแก่คณะอาจารย์ และนักเรียนจากโครงการหลักสูตรภาษาอังกฤษโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง นักเรียนจำนวน 22 คน และอาจารย์ผู้ควบคุม จำนวน 4 คน วัตถุประสงค์ เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ การใช้บริการและการสืบค้นหนังสือ รวมถึงการให้บริการอื่น ๆ ของห้องสมุด

Read more