7 พ.ค. 2553 อาจารย์และเจ้าหน้าที่ จากวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี ดูงานสำนักหอสมุดกลาง

7 พฤษภาคม  2553 เวลา 9.30 – 12.00 น. อาจารย์และเจ้าหน้าที่ จากวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี จ.ปัตตานี จำนวน 11 คน มาศึกษาดูงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการให้บริการต่างๆ ของสำนักหอสมุดกลาง

Read more

19 ม.ค. 2550 น.ศ. ปริญญาโท มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น เข้าศึกษาดูงานสำนักหอสมุดกลาง

19 มกราคม 2550 นิสิตปริญญาโท จำนวน 15 คน หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ได้เข้าศึกษาดูงาน ที่สำนักหอสมุดกลาง ม.รามคำแหง อันเป็นส่วนหนึ่งการศึกษารายวิชา MPA 6222 การวิเคราะห์นโยบายสาธารณะ

Read more