12 มี.ค. 2551 คณะผู้ปฏิบัติงานสำนักวิทยบริการ ม.ทักษิณ วิทยาเขตพัทลุงศึกษาดูงานที่สำนักหอสมุดกลาง

12 มีนาคม 2551 เวลา 8.30 – 12.00 น. สำนักวิทยบริการ  ม.ทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ศึกษาดูงานที่สำนักหอสมุดกลาง ขอบเขตการดูงาน เน้นการจัดการระบบห้องสมุดอัตโนมัติ การจัดการงานเครือข่าย ศึกษาทุกหน่วยงานในการบริหารจัดการของแต่ละหน่วย และศึกษารายละเอียดที่เฉพาะเจาะจงในหน้าที่ตนรับผิดชอบ

Read more