25 ก.ย. 2557 โครงการแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการ “Colorful Love : สีสันแห่งรัก สก.”

25 กันยายน 2557 เวลา 16.30 – 20.00 น. สำนักหอสมุดกลางจัดโครงการแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการ ผู้บริหารสำนักหอสมุดกลางนำโดย รองศาสตราจารย์ปรีชา พหลเทพ ผู้รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลางเป็นผู้มอบของที่ระลึกแก่ผู้เกษียณอายุราชการ และบุคลากรทุกท่านร่วมแสดงมุทิตาจิต ภายใต้แนวคิด “Colorful Love : สีสันแห่งรัก สก.” ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 3 ในปีงบประมาณ 2557 นี้ มีผู้เกษียณอายุราชการ จำนวน 10 ท่าน ดังนี้
1. น.ส.เรวดี เรืองประพันธ์ ฝ่ายจัดการทรัพยากรสารสนเทศ
2. นายสิริพล ธนวิวัฒน์ ฝ่ายบริการสารสนเทศ
3. นายบำเพ็ญ หลีประเสริฐ  สำนักงานเลขานุการ
4. นางนวลจันทร์ วิวัลชัย  ฝ่ายบริการสารสนเทศ
5. นางพรธิภา ธัญญเจริญ ฝ่ายบริการสารสนเทศ
6. นางจริยา สงวนจิตร ฝ่ายบริการสารสนเทศ
7. นางชวนชม ปทุมลักษณ์ ฝ่ายจัดการทรัพยากรสารสนเทศ
8. นางสุพร บุญหนุน ฝ่ายบริการสารสนเทศ
9. นายสุรชัย สุรเดชดิลก  ฝ่ายบริการสารสนเทศ
10. นางอรชร กาลมาสม ฝ่ายบริการสารสนเทศถ่ายภาพและรายงาน : หน่วยพัฒนาเว็บไซต์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายเทคโนโลยีห้องสมุด