29 เม.ย. 2558 ผู้สมัครสรรหาเป็นผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลางแถลงนโยบายและแผนงานการบริหาร

29 เมษายน 2558 เวลา 09.15 น. บุคลากรสำนักหอสมุดกลางร่วมรับฟังการแถลงนโยบาย และแผนงานการบริหารต่อผู้มีสิทธิลงคะแนนสรรหา ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 3 สำนักหอสมุดกลาง โดยมีผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง 1 ท่าน คือ รองศาสตราจารย์ทศพร คล้ายอุดม และมีกำหนดการลงคะแนนสรรหาผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2558 เวลา 09.00 – 15.00 น.

ภาพผู้สมัครสรรหาเป็นผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลางแถลงนโยบายและแผนงานการบริหาร (29 เม.ย. 2558 )
ภาพผู้สมัครสรรหาเป็นผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลางแถลงนโยบายและแผนงานการบริหาร (29 เม.ย. 2558 )

ถ่ายภาพและรายงาน : หน่วยพัฒนาเว็บไซต์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายเทคโนโลยีห้องสมุด