30 เม.ย. 2558 สำนักหอสมุดกลางจัดเสวนาเรื่อง “สมเด็จพระเทพรัตนฯ ในดวงใจ”

30 เมษายน 2558 เวลา 13.00 – 16.00 น. สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง จัดเสวนาเรื่อง “สมเด็จพระเทพรัตนฯ ในดวงใจ” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระหว่างวันที่ 2 เมษายน 2558 – 30 มีนาคม 2559

ภาพสำนักหอสมุดกลางจัดเสวนาเรื่อง "สมเด็จพระเทพรัตนฯ ในดวงใจ" (30 เม.ย. 2558 )
ภาพสำนักหอสมุดกลางจัดเสวนาเรื่อง “สมเด็จพระเทพรัตนฯ ในดวงใจ” (30 เม.ย. 2558 )

การเสวนาในครั้งนี้ จัดเพื่อให้นักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้มีส่วนร่วมในการแสดงความจงรักภักดี มีความสำนึก และซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย และประชากรชาวรามคำแหงมากยิ่งขึ้น วิทยากรร่วมเสวนา ได้แก่ อาจารย์จเลิศ เจษฎาวัลย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สรตี ปรีชาปัญญากุล ดร.สหะโรจน์ กิตติมหาเจริญ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สายวรุณ สุนทโรทก


ถ่ายภาพและรายงาน : หน่วยพัฒนาเว็บไซต์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายเทคโนโลยีห้องสมุด