9 ก.ค. 2562 มหาวิทยาลัยรามคำแหงจัดโครงการ “งดเหล้าเข้าพรรษา พาครอบครัวเป็นสุข”

9 กรกฎาคม 2562 อาจารย์จิรเวฐน์ เพ็ชร์สุทธิ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร สำนักหอสมุดกลาง นำบุคลากรสำนักหอสมุดกลาง ร่วมกิจกรรม “งดเหล้าเข้าพรรษา พาครอบครัวเป็นสุข” ซึ่งมหาวิทยาลัยรามคำแหงจัด เนื่องในวันงดดื่มสุราแห่งชาติ “รักษาชีวิต อย่าติดสุรา” โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นประธานเปิดงาน และนำบุคลากร นักเรียน นักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง ประกาศเจตนารมณ์ “งดเหล้าเข้าพรรษา” พร้อมเปิดป้ายรณรงค์ภายในบริเวณมหาวิทยาลัย ณ อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช

ในโอกาศนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ กล่าวว่า การรณรงค์งดดื่มสุราครั้งนี้ถือเป็นประโยชน์อย่างยิ่งทำให้ประชาชนเกิดการตื่นตัวและรู้ว่าสังคมไทยเป็นสังคมที่ถึงเวลาที่ต้องรณรงค์เรื่องนี้ เพื่อลดผลกระทบในด้านต่างๆ ที่ตามมา และหวังอย่างยิ่งว่า นักเรียน นักศึกษา จะระมัดระวังตัวไม่ให้ถูกชักจูงเข้าไปอยู่ในวงจรของการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ต้องหมั่นเตือนตัวเอง ครอบครัว และคนรอบข้างด้วย ทั้งนี้ การงดดื่มสุราในช่วงเข้าพรรษา ซึ่งตรงกับ “วันงดดื่มสุราแห่งชาติ” ถือเป็นโอกาสที่ดีที่ชาวรามคำแหงทุกคน จะได้ปฏิบัติตนรักษาศีล ร่วมกันปฏิญาณตนงดดื่มสุราในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา ตามคำขวัญของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีที่ให้ไว้เนื่องในวันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี 2562 คือ “รักษาชีวิต อย่าติดสุรา” ซึ่งจะก่อให้เกิดผลดีต่อตนเองและครอบครัว รวมทั้งเป็นการสร้างจิตสำนึก และค่านิยมที่ดีของสังคมไทยต่อไป

จากนั้น อธิการบดี มหาวิทยาลัยรามคำแหง นำกล่าวประกาศเจตนารมณ์ ความว่า

 “ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอตั้งจิตอธิษฐานปฏิญาณตน ลด ละ เลิก ดื่มสุรา 
เนื่องในโอกาสเทศกาลเข้าพรรษา และวันงดดื่มสุราแห่งชาติ ขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่สถิต ณ ที่นี้
ทั้งบารมีแห่งองค์พ่อขุนรามคำแหงมหาราชและคุณความดีที่ได้กระทำในครั้งนี้
จงดลบันดาลให้ข้าพเจ้าพร้อมครอบครัวประสบแต่ความสุข ความเจริญยิ่งๆขึ้นไปเทอญ”

รายงาน: หน่วยพัฒนาเว็บไซต์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายเทคโนโลยีห้องสมุด
ขอขอบคุณภาพจาก: นายวุฒิชัย คัยนันทน์ นักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการ