17 ม.ค. 2562 งานวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช

วันที่ 17 มกราคม 2562 เวลา 06.30 น. นายสงวน ตียะไพบูลย์สิน อุปนายกสภามหาวิทยาลัยรามคำแหง ประธานในพิธี และผู้ช่วยศาสตราจารย์ วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง วางพวงมาลัย วางพานพุ่มที่โต๊ะหมู่บูชาบนแท่นพระบรมราชานุสาวรีย์ แล้วคล้องพวงมาลัยดอกดาวเรืองเป็นเครื่องถวายสักการะพ่อขุนรามคำแหงมหาราช จากนั้นได้ทำพิธีทางศาสนา (พิธีสงฆ์ และพิธีพราหมณ์)

ภาพบุคลากรสำนักหอสมุดกลางร่วมงานวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช
ภาพบุคลากรสำนักหอสมุดกลางร่วมงานวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช

พรามหมณ์นำประธานในพิธี อธิการบดีและผู้บริหารมหาวิทยาลัยรามคำแหง ทำพิธีบวงสรวงพ่อขุนรามคำแหง ร่วมโปรยข้าวตอกดอกไม้ที่เป็นเครื่องบวงสรวง โดยมีบุคลากรมหาวิทยาลัยรามคำแหง นักศึกษา ศิษย์เก่า และผู้มีคุณูปการแก่มหาวิทยาลัยรามคำแหง ร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก หน่วยงานภาครัฐและเอกชนรวม 37 หน่วยงาน ร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะพ่อขุนรามคำแหงมหาราช โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญชาล ทองประยูร ตัวแทนผู้แทนสภามหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นผู้วางพานพุ่มคนแรก ตามด้วยผู้แทนจากกระทรวงต่าง ๆ ของหน่วยงานภาครัฐ และผู้แทนจากหน่วยงานต่าง ๆ ของภาคเอกชน

ภาพการมอบรางวัลแก่นักศึกษาผู้ได้รับรางวัลในการประกวดคำขวัญ “ชาวรามฯ รักษ์สิ่งแวดล้อม พร้อมใจลดการใช้พลาสติกและโฟม”
ภาพการมอบรางวัลแก่นักศึกษาผู้ได้รับรางวัลประกวดคำขวัญ “ชาวรามฯ รักษ์สิ่งแวดล้อม พร้อมใจลดการใช้พลาสติกและโฟม”

ภายในพิธีมีการมอบรางวัลแก่ผู้ประกวดคำขวัญ “ชาวรามฯ รักษ์สิ่งแวดล้อม พร้อมใจลดการใช้พลาสติกและโฟม” มีผู้ได้รับรางวัล ดังนี้

 1. รางวัลชนะเลิศ :: “หิ้วปิ่นโต พกถุงผ้า ชาวรามฯ เดินหน้า มหาวิทยาลัยสีเขียว”
  ผลงานของ นางสาวจิราภา เชหมื่อ นักศึกษาคณะสื่อสารมวลชน
  ได้รับเงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
 2. รางวัลรองชนะเลิศ_อันดับ 1 :: “สองมือเธอ สองมือฉัน เราร่วมกัน งดใช้โฟมพลาสติกใน ม.รามฯ”
  ผลงานของ นางสาวเพ็ญนภา ชัยมุสิก นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์
  ได้รับเงินรางวัล 3,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
 3. รางวัลรองชนะเลิศ_อันดับ 2 :: “เริ่มที่รามฯ เริ่มที่เรา เริ่มที่ใจ ลดรับ ลดใช้ ลดให้พลาสติกโฟม”
  ผลงานของ นางสาวปรางค์ทอง วิมลเศรษฐ นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์
  ได้รับเงินรางวัล 2,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

รายงานและภาพ : หน่วยพัฒนาเว็บไซต์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายเทคโนโลยีห้องสมุด
ขอขอบคุณภาพเพิ่มเติม : Facebook  PR RU