26 พ.ย. 2561 งานวันสถาปนามหาวิทยาลัยรามคำแหง ครบรอบ 47 ปี

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 เวลา 06.45 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญชาล ทองประยูร รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง นำบุคลากรสำนักหอสมุดกลางร่วมงานวันสถาปนามหาวิทยาลัยรามคำแหง ครบรอบ 47 ปี ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช โดย นายสงวน ตียะไพบูลย์สิน อุปนายกสภามหาวิทยาลัยรามคำแหง และผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นประธานในพิธีบวงสรวงและวางพานพุ่มถวายราชสักการะองค์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช ในโอกาสครบรอบ 47 ปีแห่งการสถาปนามหาวิทยาลัย ตลอดทั้งคณะผู้บริหาร คณาจารย์ ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ ศิษย์เก่า  นักศึกษาเข้าร่วมงานโดยพร้อมเพรียงกันประกอบพิธีทางศาสนาตามศาสนาที่ตนเองนับถือ (พิธีสงฆ์ พิธีพราหมณ์ และพิธีศาสนาอิสลาม)

ภาพนายสงวน ตียะไพบูลย์สิน อุปนายกสภามหาวิทยาลัยรามคำแหง และผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นประธานในพิธีบวงสรวงและวางพานพุ่มถวายราชสักการะองค์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช ในโอกาสครบรอบ 47 ปีแห่งการสถาปนามหาวิทยาลัย
ภาพนายสงวน ตียะไพบูลย์สิน อุปนายกสภามหาวิทยาลัยรามคำแหง และผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นประธานในพิธีบวงสรวงและวางพานพุ่มถวายราชสักการะองค์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช ในโอกาสครบรอบ 47 ปีแห่งการสถาปนามหาวิทยาลัย
ภาพบุคลากรสำนักหอสมุดกลางร่วมงานวันสถาปนามหาวิทยาลัยรามคำแหง ครบรอบ 47 ปี
ภาพบุคลากรสำนักหอสมุดกลางร่วมงานวันสถาปนามหาวิทยาลัยรามคำแหง ครบรอบ 47 ปี
ภาพบุคลากรสำนักหอสมุดกลางรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
ภาพบุคลากรสำนักหอสมุดกลางรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์

โอกาสนี้ มหาวิทยาลัยรามคำแหงได้มอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้ข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย  มอบรางวัลอาจารย์ดีเด่น แก่อาจารย์ที่มีความรู้ความสามารถในเชิงวิชาการและวิจัย และการถ่ายทอดความรู้ รวมทั้งมีจริยธรรมความเป็นครูตามจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย์ และมอบรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น แก่ศิษย์เก่าที่ประสบความสำเร็จในวิชาชีพ ได้ใช้ความรู้ความสามารถอุทิศตนรับใช้สังคม เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติ เป็นแบบอย่างที่ดีแก่บัณฑิตและนักศึกษาปัจจุบัน

ภาพหมู่บุคลากรสำนักหอสมุดกลางร่วมงานวันสถาปนามหาวิทยาลัยรามคำแหง ครบรอบ 47 ปี
ภาพหมู่บุคลากรสำนักหอสมุดกลางร่วมงานวันสถาปนามหาวิทยาลัยรามคำแหง ครบรอบ 47 ปี

รายงานและภาพ : หน่วยพัฒนาเว็บไซต์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายเทคโนโลยีห้องสมุด