15 ธ.ค. 2549 สำนักหอสมุดกลาง ร่วมพิธีเปิดกีฬาบุคลากร “สุพรรณิการ์เกมส์ ครั้งที่ 31”

15 ธันวาคม 2549 บุคลากรสำนักหอสมุดกลางได้เข้าร่วมขบวนพาเหรดพิธีเปิดกีฬาบุคลากรภายใน มหาวิทยาลัยรามคำแหง สุพรรณิการ์เกมส์ ครั้งที่ 31 ซึ่งมหาลัยฯ ได้จัดเป็นประจำทุกปี เพื่อเสริมสร้างบุคลากรให้มีสุขภาพที่ดี ห่างไกลจากโรคภัยไข้เจ็บ รู้จักการมีน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย และมหาวิทยาลัยฯ ได้ถือปฎิบัติเป็นประเพณีของมหาวิทยาลัยสืบต่อเนื่องกันมาเป็นปีที่ 31 ในปี พ.ศ. 2549 นี้

แนวคิดการจัดขบวนพาเหรดของสำนักฯ เป็นขบวนเทิดทูนพระบารมี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ที่ทรงครองราชย์ยาวนานเป็นปีที่ 60 และชาวไทยทุกหมู่เหล่าอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข พระองค์ทรงนำชาวไทยให้ผ่านพ้นวิกฤติต่างๆ ที่อยู่ในช่วงรัชกาลของพระองค์ ชาวสำนักฯ และประชากรทุกหมู่เหล่า ไม่ว่าจะเป็นชาวไทย หรือชาวต่างชาติ ที่ได้อาศัยผืนแผ่นดินไทย อยู่ภายใต้พระบรมโพธิสมภาร จึงได้แสดงออกถึงความเทิดทูนพระบารมี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่จะเปรียบได้

ภาพและรายงานโดย : งานพัฒนาและจัดการสารสนเทศ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ