8 ก.ย. 2552 ตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับสถาบัน

8 กันยายน 2552 รศ.ทศพร คล้ายอุดม ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง พร้อมคณะผู้บริหาร หัวหน้าฝ่าย/หัวหน้างาน/หัวหน้าคณะทำงานของสำนักหอสมุดกลางต้อนรับและชี้แจงผลการดำเนินงานของสำนักฯ ประจำปีการศึกษา 2551 แก่คณะผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับสถาบัน มหาวิทยาลัยรามคำแหง อันได้แก่ รศ. กมลพรรณ นามวงค์พรหม ,รศ. สุนันทนา ภิญญาวัธน์,นาง อัจฉราวรรณ นารถพจนานนท์ และนางสาว สิริพร รอดสีมา


ถ่ายภาพและรายงานโดย : งานพัฒนาและจัดการสารสนเทศ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศห้องสมุด