1 – 7 เม.ย. 2552 นิทรรศการ “สืบสานประเพณีปีใหม่ไทย”

1 เมษายน 2552 รศ.ทศพร คล้ายอุดม ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง เป็นประธานในพิธีเปิด นิทรรศการ “สืบสานประเพณีปีใหม่ไทย” โดยมีคณะทำงานฝ่ายส่งเสริมศักยภาพห้องสมุดและฝ่ายวัสดุไม่ตีพิมพ์ จัดโครงการ “สืบสานประเพณีปีใหม่ไทย” ระหว่างวันที่ 1-7 เมษายน 2552 บริเวณห้องโถงอาคาร 1 และชั้น 5 อาคาร 3 เพื่อปลูกฝังให้นักศึกษาของมหาวิทยาลัย มีส่วนในการอนุรักษ์ วัฒนธรรมและประเพณีที่สำคัญของชาติไทย ประเพณีสงกรานต์ถือเป็นประเพณีที่ยึดถือสืบเนื่องมาแต่โบราณ เป็นเทศกาลวันสิ้นปี เก่าขึ้นปีใหม่ของไทย เป็นการส่งเสริมความสำนึกในกตัญญูกตเวทีที่แสดงต่อบุพการีและบรรพบุรุษ และการสืบทอดการละเล่น สร้างความรักความผูกพันในครอบครัว การแสดงความเคารพ/กตัญญูต่อผู้ใหญ่และผู้มีพระคุณ กิจกรรมต่างๆ ที่จัดขึ้นประกอบด้วย
* จัดนิทรรศการประเพณีสงกรานต์
* พิธีสรงน้ำพระ
* พิธีทำบุญตักบาตรพระประจำวันเกิด
* พิธีบังสุกุลแก่บรรพบุรุษผู้ล่วงลับ
* พิธีรดน้ำดำหัวผู้บริหาร


ถ่ายภาพและรายงานโดย งานพัฒนาและจัดการสารสนเทศ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศห้องสมุด