26 ก.ค. 2559 สำนักหอสมุดกลางร่วมงานเกษียณอายุราชการ มหาวิทยาลัยรามคำแหง “สายใยน้ำเงินทอง 59”

26 กรกฏาคม 2559 ช่วงเช้า บุคลากรผู้เกษียณอายุราชการของสำนักหอสมุดกลาง ร่วมงานเกษียณอายราชการ “สายใยน้ำเงินทอง 59” มหาวิทยาลัยรามคำแหงจัดขึ้นสำหรับผู้เกษียณอายุราชการทุกคณะ สำนัก เป็นการอำลา อาลัย และขอบคุณบุคลากรที่ทำงาน ให้กับมหาวิทยาลัยตลอดช่วงอายุรับราชการ ทั้งนี้ผู้เกษียณอายุราชการของมหาวิทยาลัยรามคำแหง ปีงบประมาณนี้ ทั้งหมด 200 คน และเป็นบุคลากรสำนักหอสมุดกลางทั้งหมด 20 คน ดังมีรายชื่อต่อไปนี้1. นางสุพัตรา ศิริวัฒน์ ฝ่ายเทคโนโลยีห้องสมุด
2. นางสิริลักษณ์ ชนถาวร ฝ่ายจัดการทรัพยากรสารสนเทศ
3. นางโชติรส สินไชย ฝ่ายบริการสารสนเทศ
4. น.ส.อัมรัตน์ อนวัช ฝ่ายบริการสารสนเทศ
5. นางลัดดา โสมประยูร ฝ่ายจัดการทรัพยากรสารสนเทศ
6. นางจันทรา แสงอรุณ สำนักงานเลขานุการ
7. นางสุชาดา นวลสุมา ฝ่ายเทคโนโลยีห้องสมุด
8. นายสุชาติ พิกุลเทศ ฝ่ายจัดการทรัพยากรสารสนเทศ
9. นายธงชัย ทวีสุข ฝ่ายบริการสารสนเทศ
10. น.ส.วัธนา ขันธมิตร สำนักงานเลขานุการ
11. นางบุษกร ขวัญใจ ฝ่ายจัดการทรัพยากรสารสนเทศ
12. นางวันดี พิมพ์พงษ์ ฝ่ายบริการสารสนเทศ
13. นายชัยฤทธิ์ สาลี สำนักงานเลขานุการ
14. นายสมศักดิ์ เทพทอง ฝ่ายบริการสารสนเทศ
15. นายธนชาติ ทุมอนันต์ ฝ่ายบริการสารสนเทศ
16. นางชนามาศ ศิรินิล ฝ่ายบริการสารสนเทศ
17. นายกำจร มหามนตรี สำนักงานเลขานุการ
18. น.ส.พิชชุดา ศรีอนันต์ ฝ่ายบริการสารสนเทศ
19 นางอโณชา แสงดาว ฝ่ายบริการสารสนเทศ
20 น.ส.ณัฎฐ์ธิดา เจนสมบูรณ์สิน ฝ่ายจัดการทรัพยากรสารสนเทศ

งานเลี้ยงเกษียณอายุราชการ มหาวิทยาลัยรามคำแหง "สายใย น้ำเงินทอง 59"
งานเลี้ยงเกษียณอายุราชการ มหาวิทยาลัยรามคำแหง “สายใย น้ำเงินทอง 59”

 

บุคลากรผู้เกษียณอายุราชการสำนักหอสมุดกลางร่วมงานเกษียณอายุราชการ มหาวิทยาลัยรามคำแหง "สายใยน้ำเงินทอง 59"
บุคลากรผู้เกษียณอายุราชการสำนักหอสมุดกลางร่วมงานเกษียณอายุราชการ มหาวิทยาลัยรามคำแหง “สายใยน้ำเงินทอง 59”

ขอบคุณภาพจาก: เฟสบุ๊ก Chollawit CatalogingLib
รายงาน : หน่วยพัฒนาเว็บไซต์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายเทคโนโลยีห้องสมุด