> พระราชประวัติ 
 > พระราชบิดาแห่งอักษรไทย
 > พระเกียรติคุณแผ่ไพศาล 
 > ธรรมะในศิลาจารึก 
 > ปกิณกะ 
 > สัตยาธิษฐาน 

 > บรรณานุกรม 
 > คณะผู้จัดทำ 

 > หน้าแรก 

 

วัตถุประสงค์

            "พ่อขุนรามคำแหงมหาราช" พระนามของท่านได้รับการอัญเชิญมาเป็นชื่อของสถาบันอุดมศึกษาแห่งนี้ คือ "มหาวิทยาลัยรามคำแหง" พระองค์ทรงเป็นจุดศูนย์รวมใจของชาวรามคำแหง ทุกคนล้วนแล้วแต่สำนึกในพระบารมีที่ปกป้องคุ้มครอง ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาแต่อดีตจวบจนปัจจุบัน 

            โฮมเพจนี้ได้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพ่อขุนรามคำแหงมหาราช บูรพมหากษัตริย์ไทย ผู้ทรงเป็นที่เคารพสักการะ บูชา และเทิดทูนยิ่งของพวกเราชาวรามคำแหงรวมถึงประชาชนชาวไทยทั้งประเทศ  เพื่อให้เป็นอีกสื่อหนึ่งที่เผยแพร่พระเกียรติคุณของพระองค์ให้ขจรขจาย ให้อนุชนรุ่นหลังผู้ที่เข้ามาสัมผัสและเยี่ยมชมโฮมเพจนี้ ได้มีจิตรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ไพศาลที่มีต่อประเทศชาตินับแต่อดีตกาล  ให้เกิดจิตสำนึกในความเป็นคนไทย มีความสามัคคี รักชาติ รักแผ่นดิน  

            และท้ายที่สุดเพื่อให้พวกเราทั้งหลายได้ร่วมใจกันตั้งมั่นให้สัตยาธิษฐานในการทำคุณงามความดีแก่ประเทศชาติ เพื่อประโยชน์โดยส่วนรวมเป็นสำคัญ เจริญรอยตามเบื้องพระยุคคลบาท เท่าที่ความสามารถของพวกเราแต่ละคนจะพึงกระทำได้ เป็นการแสดงถึงกตเวทิตา ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระองค์ ผู้เป็นมหาราชาในหัวใจคนไทยทั้งชาติ สืบไป... 

   
ที่ปรึกษา
อธิการบดี มหาวิทยาลัยรามคำแหง ศาสตราจารย์ประจำ รังสรรค์ แสงสุข 
ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลางฯ   รศ.ทศพร คล้ายอุดม 
รองฯ ฝ่ายวิชาการ รศ.สุภัทรา วันทายนต์ 
รองฯ ฝ่ายวางแผนพัฒนาและเทคโนโลยี  ผศ.พรชัย  จิตต์พานิช
รองฯ ฝ่ายบริหาร สวัสดิการ และห้องสมุดวิทยาเขต นายศักดิ์ชัย  สุภาคง
หัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศฯ นางจุฑามาศ มงคลพิทักษ์สุข 
ผู้ดูแลระบบเครือข่ายสำนักหอสมุดกลางฯ  นายสุชล แก้วประทุม 
 
คณะผู้จัดทำ  นายธนกร ช่อไม้ทอง
นางสาวมัญชุกานต์ ช่อผกา
นางสาวเยาวลักษณ์ พัตรภักดิ์ 
     
ขอขอบคุณ คณะกรรมการวิชาการ สก.ม.ร. ประจำปี ๒๕๔๖
นางขวัญใจ  ชื่นชอบ
นางชุติมา  เรืองอุดม 
นางดวงพร  พงศ์พานิชย์ 
ม.ล.เบญจลักษณ์  นวรัตน์ 
นางสาวพรสุข  พงศ์วุฒิศักดิ์
นางสาวสมจิตต์  เกิดประสงค์ 
นางอโณชา  แสงดาว 
นางสาวอนงค์  ภูอภิรมย์
บุคลากรสำนักหอสมุดกลาง ม.ร. และผู้มีอุปการคุณทุกๆ ท่าน 
อันเป็นที่มาของแหล่งข้อมูล ต้องขออภัยที่ไม่ได้เอ่ยนามมา ณ ที่นี้