> พระราชประวัติ 
 > พระราชบิดาแห่งอักษรไทย
 > พระเกียรติคุณแผ่ไพศาล 
 > ธรรมะในหลักศิลา 
 > สัตยาธิษฐาน 

 > บรรณานุกรม 
    .... เอกสารอ่านเพิ่มเติม  
 > คณะผู้จัดทำ 

 > หน้าแรก 

 

  
กรมศิลปากร. 2504. เรื่องพระร่วง. พระนคร: ศิลปาบรรณาคาร.
________. 2525. พระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช. กรุงเทพฯ: กรมศิลปากรและจังหวัดสุโขทัย
         (ร่วมจัดพิมพ์เนื่องในพิธีเปิดพระบรมราชานุสาวรีย์ขุนรามคำแหงมหาราช ณ อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย)

กรมศิลปากร, กองวรรณคดีและประวัติศาสตร์. 2527. จดหมายเหตุงานฉลอง ๗๐๐ ปีลายสือไทย. กรุงเทพฯ: กอง.
        (จัดพิมพ์เนื่องในโอกาสฉลอง ๗๐๐ ปี ลายสือไทย พุทธศักราช  ๒๕๒๖)

จิราภรณ์ อรัณยะนาค. 2533. ไม่ปลอมจารึกพ่อขุนรามคำแหง: จากมุมมองของนักวิทยาศาสตร์. ศิลปวัฒนธรรม.
         11,11(กันยายน): 50-58.
เจริญ ไชยชนะ. 2523. พ่อขุนรามคำแหงมหาราช. กรุงเทพฯ: ดวงดีการพิมพ์.
ฉ่ำ ทองคำวรรณ. 2543. ความรู้ทั่วไปทางวรรณคดีไทย(หลักศิลาจารึก หลักที่ 1). พิมพ์ครั้งที่ 14. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยรามคำแหง.
ชูสิริ จามรมาน. 2526. ประวัติศาสตร์สุโขทัย. กรุงเทพฯ: ธีรพงศ์การพิมพ์.
ทศพิธราชธรรม/ทรงวิทย์ แก้วศรี,บรรณาธิการและผู้เรียบเรียง. 2530. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์การศาสนา.
         (จัดพิมพ์เนื่องในพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๓๐)
ธวัช  ปุณโณทก. 2543. ศิลาจารึกพ่อขุนรามคำแหง(หลักที่ 1) ไม่มีปัญญาชนผู้ใดปลอมได้. ศิลปวัฒนธรรม. 21,12
         (ตุลาคม 2543): 72-80
นายตำรา ณ เมืองใต้. 2514. ประวัติศาสตร์เชิงนิยายเรื่อง ขุนรามคำแหงมหาราชและสมเด็จพระนารายณ์มหาราช/บรรยายความด้วย
         นายตำรา ณ เมืองใต้, ภาพประกอบโดย เหม เวชกร. กรุงเทพฯ: ไทยวัฒนาพานิช.
บุญยงค์ เกศเทศ. [2525]. ประวัติศาสตร์วรรณกรรม. กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร์.
ประชากิจกรจักร,พระยา. 2517. พงศาวดารโยนก. พิมพ์ครั้งที่ 7.  กรุงเทพฯ: คลังวิทยา.
เปลื้อง ณ นคร. 2537. พ่อขุนรามคำแหงมหาราชและสมเด็จพระนารายณ์มหาราช/เปลื้อง ณ นคร,  เขียน; เหม เวชกร, ภาพ. กรุงเทพฯ:
        ไทยวัฒนาพานิช.
โพธิ์ แซมลำเจียก. 2514. พ่อขุนรามคำแหงมหาราช.  [กรุงเทพฯ]: องค์การค้าของคุรุสภา.
มนต์ชัย เทวัญวโรปกรณ์. 2526. พลิกประวัติศาสตร์สุโขไท ฉบับ ครบรอบ ๗๐๐ ปี กำเนิดลายสือไท.  กรุงเทพฯ: เจ้าพระยาการพิมพ์.
ล้านนาไทย. 2527.  เชียงใหม่: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.(อนุสรณ์พระราชพิธีเปิดพระบรมราชานุสรณ์สามกษัตริย์
         (เชียงใหม่ 2526-2527)
วรรณกรรมสุโขทัย. 2528.  กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร.
วิเชียร ศิริธรรม. 2518. วิเคราะห์ภาษาพ่อขุนรามคำแหงมหาราช จากศิลาจารึกหลักที่ ๑. นครปฐม: วิทยาลัยครูนครปฐม.
ศรีศักร วัลลิโภดม. 2524. ข้อขัดแย้งเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ไทย. กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ.
ศิลาจารึก. 2520. จารึกสุโขทัย/นคร พันธุ์ณรงค์. พิษณุโลก: ศูนย์สุโขทัยศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
________. 2525. พ่อกูชื่อศรีอินทราทิตย์ / โดย สมพงษ์ เชาวน์แหลม. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์สีไทย.
________. 2527. จารึกสมัยสุโขทัย. กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร.(พิมพ์เนื่องในโอกาสฉลอง ๗๐๐ ปี ลายสือไทย) 
________. 2527. ศิลาจารึกสุโขทัยหลักที่ 2 (จารึกวัดศรีชุม) : ฉบับผลการสัมมนา พุทธศักราช 2523 /กองหอสมุดแห่งชาติ
          กรมศิลปากร.  กรุงเทพฯ: กองหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร.(จัดพิมพ์เนื่องในโอกาสฉลอง ๗๐๐ ปี ลายสือไทย พ.ศ. ๒๕๒๗) 
________. 2533. วิจัยข้อเท็จจริง เรื่องศิลาจารึกอักษรไทย ของพ่อขุนรามคำแหง/เทพ  สุนทรศารทูล. กรุงเทพฯ: พระนารายณ์.
สงวน อั้นคง. 2514. สารานุกรมภูมิศาสตร์ แห่งประเทศไทย. จำนวน 4  เล่ม. เล่มที่ 4. ภายใต้คำ
          "ภูมิศาสตร์จังหวัดสุโขทัย" พระนคร: เกษมบรรณกิจ. 
สนิท ตั้งทวี. 2527. วรรณคดีและวรรณกรรมศาสนา. กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร์.
สมชาย พุ่มสอาด. 2531. พลิกโฉมหน้าประวัติศาสตร์ชาติไทย. กรุงเทพฯ: กรุงสยาม.
สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน โดย พระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เล่ม ๒. 2518. ภายใต้คำ
         "มหาราชในประวัติศาสตร์ไทย" กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์คุรุสภา.
สารานุกรมวัฒนธรรมไทย ภาคกลาง/มูลนิธิสารานุกรมวัฒนธรรมไทย ธนาคารไทยพาณิชย์. 2542. จำนวน 15 เล่ม. เล่มที่ 2.
         ภายใต้คำ "คัมภีร์ใบลาน"  กรุงเทพฯ: สยามเพรส แมเนจเมนส์.(จัดพิมพ์เนื่องในพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖
        รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๔๒)
สารานุกรมวัฒนธรรมไทย ภาคกลาง/มูลนิธิสารานุกรมวัฒนธรรมไทย ธนาคารไทยพาณิชย์. 2542. จำนวน 15 เล่ม. เล่มที่ 3.
        ภายใต้คำ "เครื่องทองสุโขทัย"  กรุงเทพฯ: สยามเพรส แมเนจเมนส์.(จัดพิมพ์เนื่องในพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา
         ๖ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๔๒)
สารานุกรมวัฒนธรรมไทย ภาคกลาง/มูลนิธิสารานุกรมวัฒนธรรมไทย ธนาคารไทยพาณิชย์. 2542. จำนวน 15 เล่ม. เล่มที่ 9.
         ภายใต้คำ "พาน"  กรุงเทพฯ: สยามเพรส แมเนจเมนส์.(จัดพิมพ์เนื่องในพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา
         ๖ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๔๒)
สารานุกรมวัฒนธรรมไทย ภาคกลาง/มูลนิธิสารานุกรมวัฒนธรรมไทย ธนาคารไทยพาณิชย์. 2542. จำนวน 15 เล่ม. เล่มที่ 14.
         ภายใต้คำ "จ.สุโขทัย"  กรุงเทพฯ: สยามเพรส แมเนจเมนส์.(จัดพิมพ์เนื่องในพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา
         ๖ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๔๒)
สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ. 2537. บทความ-สารคดีของคณะอนุกรรมการจัดทำเอกสารและบทความสดุดีบุคคลสำคัญ
        กรุงเทพฯ: เซเว่น พรินติ้ง กรุ๊ป.
สิทธา พินิจภูวดล. 2525. วรรณกรรมสุโขทัย. พิมพ์ครั้งที่ 5 (๑ ท.ว.พ.). กรุงเทพฯ: ไทยวัฒพานิช.
สุจิตต์ วงษ์เทศ. 2520. รามคำแหง. กรุงเทพฯ: การเวก. 
________. 2526. สุโขทัยไม่ใช่ราชธานีแห่งแรกของไทย. กรุงเทพฯ: เจ้าพระยา.
เสนีย์ ปราโมช, ม.ร.ว. 2517. ศิลาจารึกของพ่อขุนรามคำแหง. พระนคร: ศิริมิตร.
หวน พินธุพันธุ์. 2520. สุโขทัยเมืองเก่าของเรา. กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร์.
อุดม ประมวลวิทย์. 2517.  ๕๐  กษัตริย์ไทย. พระนคร: โอเดียนสโตร์.
อุทัย ศุภนิตย์. 2527. พระปรีชาญาณของพระมหากษัตริย์ไทยในอดีตและปัจจุบัน. กรุงเทพฯ: สยามบรรณ.
อุทัย สินธุสาร. 2516. สารานุกรมไทย. จำนวน 25 เล่ม. เล่มที่ 16. กรุงเทพฯ: อาศรมศิลป์ศาสตร์.