รูปแบบสวนถาด

สวนถาด เป็นที่รู้จักดีในหมู่คนรักต้นไม้ เพราะได้นำพันธุ์ไม้นานาชนิดมาปลูกรวมกันในภาชนะ โดยมากใช้ไม้ขนาดเล็ก ไม้แคระตามธรรมชาติ หรือไม้ย่อส่วนอย่าง บอนไซ ไม้ดัด

สวนถาดเหมาะสำหรับตกแต่งในบ้านหรือสวนที่มีเนื้อที่น้อย แต่ไม่ขัดตาหากจะประดับในสถานที่กว้าง ทั้งยังทนทานกว่าแจกันดอกไม้ทั่วไป

รูปแบบสวนถาดนิยมทำเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆคือ การจัดเหมือนจัดแจกันดอกไม้ และการจัดแบบย่อส่วนทิวทัศน์หรือเรื่องราวต่างๆ

การจัดสวนถาดเป็นการฝึกการคิดการออกแบบ มีความละเอียดอ่อนในการปลูกต้นไม้ ฝึกฝนทางศิลปะ การใช้สีสัน รูปทรง การผสมผสานกลมกลืน หรืองดงามด้วยความขัดแย้งอย่างพอเหมาะ

ศิลปะในการย่อส่วนเป็นที่ยอมรับกันมานานแล้ว ไม่ใช่เฉพาะเรื่องต้นไม้ บางคนย่อเครื่องดนตรี ขบวนรถไฟ หรือเรือต่างๆ ตลอดจนหนังสือเล่นจิ๋ว เป็นของสะสมราคาแพงเลยทีเดียว

จะเริ่มเล่นหรือจัดสวนก็เป็นขั้นตอนไป บ้างอาจย่อเป็นทิวทัศน์ หรือจัดสวนย่อส่วนเป็นพิเศษ ถ้าอยากให้สวยก็ต้องใจเย็น ฝึกการใช้สีสัน รูปทรง และการจัดกลุ่มต้นไม้ เพื่อง่ายต่อการเลี้ยงดู นอกจากนี้เรื่องภาชนะต้องรู้เรื่องขนาด สี รูปร่าง ให้เหมาะกับรูปแบบของพันธุ์ไม้ สิ่งสำคัญยิ่งคือ ศิลปะของความเหมาะพอดี ไม่มีจุดเด่นมากเกินไป ทำให้ดูเลอะเทอะจนด้อยความงาม

 

อ้างอิง,คัดลอก

 • พรรณไม้ในงานภูมิสถาปัตยกรรม PLANTS FOR LANDSCAPE ARCHITECTURE IN THAILAND
  ผู้แต่ง รศ.เอื้อมพร วีสมหมาย,ผศ.ศิริยา ศิริพานิช,อ.อลิศรา มีนะกนิษฐ,อ.ดร.ณัฏฐ พิธกรรม
  สำนักพิมพ์ ภาควิชาพืชสวนคณะเกษตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
  พ.ศ.2538-2540
 • สารานุกรมไม้ประดับในประเทศไทย 
  ผู้แต่ง กองบรรณาธิการวารสารบ้านและสวน พ.ศ.2524 
  สำนักพิมพ์ อมรินทร์การพิมพ์ กทม. 
 • คู่มือการจัดและตกแต่งสวนในบ้าน,การจัดสวนถาด 
  ผู้แต่ง ข้อมูลทางบรรณานุกรมของหอสมุดแห่งชาติ พ.ศ.2540 
  สำนักพิมพ์ บ้านและสวน กทม. 
 • พรรณไม้ในวรรณคดีไทย 
  ผู้แต่ง ชวลิต ดาบแก้ว,สุดาวดี เหมทานนท์ พ.ศ.2539 
  หจก.โรงพิมพ์ ดี แอล เอส กทม. 
 • พรรณไม้ในสวนหลวง ร.๙ 
  ผู้แต่ง ท่านผู้หญิงสมโรจน์ สวัสดิกุล ณ อยุธยา พ.ศ.2539 
  พิมพ์ที่ ด่านสุทธาการพิมพ์ 
จัดทำโดย 
นายอัครพล เที่ยงจิตร 
นักศึกษาฝึกงาน สถาบันราชภัฏสวนดุสิตร่วมกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน รุ่นที่ 12

ที่ปรึกษา
งานพัฒนาและจัดการสารสนเทศ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศห้องสมุด
สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง