สนเทศน่ารู้  :: ๕ ธันวาคม มหาราช

  ความเป็นมาของวันพ่อแห่งชาติ

          วันพ่อแห่งชาติ ได้จัดให้มีขึ้นครั้งแรกเมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๒๓ โดยคุณหญิงเนื้อทิพย์ เสมรสุต นายกสมาคมผู้อาสาสมัครและช่วยการศึกษาเป็นผู้ริ่เริ่ม
          หลักการและเหตุผลในการจัดตั้งวันพ่อ
          โดยที่พ่อเป็นผู้มีพระคุณที่มีบทบาทสำคัญต่อครอบครัวและสังคมสมควรที่ผู้เป็นลูกจะเคารพเทิดทูนตอบแทนพระคุณด้วยความกตัญญู และสมควรที่สังคมจะยกย่องให้เกียรติรำลึกถึงผู้เป็นพ่อ
          จึงถือเอาวันที่ ๕ ธันวาคม ของทุกปีซึ่งเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาเป็น "วันพ่อแห่งชาติ" ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยอย่างนานัปการ ทรงเป็นพระราชบิดาของพระราชโอรสและพระราชธิดา ทรงรักใคร่และห่วงใยตั้งแต่พระเยาว์จนถึงปัจจุบันรวมทั้งพระเจ้าหลานเธอทุกพระองค์ต่างซาบซึ้งและปลาบปลื้มในพระมหากรุณาธิคุณอย่างมิรู้ลืม พระองค์ทรงเป็น "พ่อ" ตัวอย่างของปวงชนชาวไทยที่เปี่ยมล้นด้วยพระเมตตากรุณา ทรงห่วงใยอย่างหาที่เปรียบมิได้

บทร้อยกรองเทิดพระเกียรติ

          อันราชาเลี้ยงรักษาซึ่งทวยราษฎร์ ประดุจเป็นปิตุราชอยู่ทุกเมื่อ
ควรที่บุตรสุดที่รักจักจุนเจือ พระคุณนั้นให้อะเคื้อด้วยภักดี
 

และ

          ทุกบุปผา มาลัยคือใจราษฎร์ ภักดีบาทองค์บพิตรเป็นนิจสิน
พระ คือ บิดาข้าแผ่นดิน ร่วมร้อยรินมาลัยถวายพระพร
ลุ ๕ ธันวามหาราช "วันพ่อแห่งชาติ" คือองค์อดิศร
พระเปี่ยมล้นด้วยเมตตาเอื้ออาทร พสกนิกรเป็นสุขทุกคืนวัน

 

ดอกพุทธรักษา สัญลักษณ์ วันพ่อแห่งชาติ
ถ่ายจาก::  ดอกพุทธรักษา ผ้าประดิษฐิ์

          คณะกรรมการจัดงานวันพ่อแห่งชาติได้กำหนดให้ดอกพุทธรักษาดอกไม้ที่มีนามเป็นมงคลนี้เป็นสัญลักษณ์


          วัตถุประสงค์ของการจัดวันพ่อแห่งชาติ
               ๑. เพื่อเทิดทูนพระเกียรติคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
               ๒. เพื่อเทิดทูนพระคุณของพ่อ และยกย่องบทบาทของพ่อที่มีต่อครอบครัวและสังคม
               ๓. เพื่อให้ลูกได้แสดงความกตัญญูต่อพ่อ
               ๔. เพื่อให้ผู้เป็นพ่อได้สำนึกในหน้าที่และความรับผิดชอบของตน

          สำหรับคุณสมบัติของพ่อตัวอย่าง คณะกรรมการได้กำหนดไว้ดังนี้
               ๑. มีอายุตั้งแต่ ๔๐ ปีขึ้นไป
               ๒. ส่งเสริมการศึกษาแกบุตรและธิดา
               ๓. นับถือศาสนาโดยเคร่งครัด
               ๔. งดเว้นอบายมุขทุกชนิด
               ๕. อุทิศตนเพื่อประโยชน์ต่อประชาชน
               ๖. มีภรรยาเพียงคนเดีย

          กิจกรรมที่ควรปฎิบัติในวันพ่อแห่งชาติ
               ๑. ประดับธงชาติที่อาคารบ้านเรือน
               ๒. จัดกิจกรรมเกี่ยวกับการบำเพ็ญประโยชน์หรือทำบุญใส่บาตร เพื่ออุทิศส่วนกุศลและระลึกถึงพระคุณพ่อ

..<<กลับหน้าแรก

วันเฉลิมพระชนมพรรษา | วันพ่อแห่งชาติ

 

อ้างอิง 
สุภักดิ์ อนุกูล. 2530. วันสำคัญของไทย.กุรงเทพฯ. อักษรบัณฑิต.

ภาพประกอบ
 

รวบรวมข้อมูลโดย : งานพัฒนาและจัดการสารสนเทศ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศห้องสมุด

                   สนเทศน่ารู้  ขึ้นด้านบน 
 

ปรับปรุงล่าสุด : 02 ธันวาคม 2551 20:31:27 น.