สนเทศน่ารู้  ::  ธันวามหาราช

  ความเป็นมาวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

        ๕ ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทางราชการได้กำหนดให้เป็นวันหยุดราชการหนึ่งวัน เพื่อให้ประชาชนชาวไทย ได้ร่วมกันเฉลิมฉลองในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ ถือเป็นวันพ่อแห่งชาติ อีกวันหนึ่งด้วย
        วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  มีความเป็นมาของวันสำคัญ คือ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระราชสมภพเมื่อ วันที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๗๐ ณ โรงพยาบาล เมาท์ ออเบิร์น นครบอสตัน สหรัฐอเมริกา
        โดยนายแพทย์วิทท์มอร์ เป็นผู้ถวายการประสูติ
        พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จฯขึ้นเถลิงถวัลย์ราชสมบัติเป็นรัชกาลที่ ๙ แห่งบรมจักรีวงศ์ กรุงรัตนโกสินทร์ ทรงประกอบพระราชกรณียกิจและเจริญพระราชจริยาวัตรเป็นเอนกประการ
        จำเนียรกาลผ่านมาถึงปัจจุบันที่สุดจะพรรณนาให้ครบถ้วนได้
ท่ามกลางมหาสมาคมวันพระราชพิธีพระบรมราชาภิเษก ทรงมีกระแสพระราชดำรัสที่พสกนิกรทุกคนยังจดจำได้

        "เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม"
        อันคำว่าโดย "ธรรม" นั้น ทรงหมายถึง ธรรมอันล้ำเลิศที่เรียกว่า "ทศพิธราชธรรม" หรือที่เรียกกันโดยสามัญว่า "ราชธรรม ๑๐ ประการ"
        ราชธรรม ๑๐ ประการนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงยึดมั่นทรงปฎิบัติโดยเคร่งครัด และส่งผลถึงพสกนิกรทั่วพระราชอาณาจักรนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณเหนือเกล้าฯ

       

 

                ประชาชนชาวไทย และชาวต่างด้าวที่เข้ามาพึ่งพระบรมโพธิสมภาร ทุกชาติทุกภาษา        พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นพระมหากษัตริย์ที่ทรงสนพระทัยต่อความเป็นอยู่ของไพร่ฟ้าข้าแผ่นดิน และทรงมีน้ำพระทัยต่อปวงประชาอย่างยากที่จะหาประมุขของชาติใดและองค์ใดเสมอเหมือน อีกทั้ง ทรงเป็นศูยน์รวมน้ำใจและเป็นที่สักการะของเหล่าปวงประชาอย่างแท้จริง พระองค์ทรงลดพระองค์ลงใกล้ชิดกับราษฎรอย่างมิได้ทรงถือพระองค์ หรือไม่ทรงรังเกียจแม้แต่น้อย        พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นประมุขที่คำนึงถึงการศึกษาของชาติ อีกทั้งทรงเป็นนักการศึกษา ที่ทรงเป็นปราชญ์อย่างยิ่ง 
                ยิ่งกว่านั้นยังทรงตระหนักในเรื่องคุณภาพของคนอันเป็นหัวใจของการพัฒนาประเทศ ให้เจริญรุ่งเรืองอีกด้วย         โดยที่พระราชกรณียกิจและพระจริยาวัตรที่ทรงปฎิบัติล้วน มีคุณประโยชน์ยิ่งใหญ่แก่ชาติบ้านเมือง  เมื่อเสด็จฯ ณ แห่งหนตำบลใดจึงมีประชาราษฎร์เข้าเฝ้าฯ ชื่นชมพระบารมีอย่างคับคั่ง พระองค์ทรงประกอบพระราชกรณียกิจ โดยมิเห็นแก่เหน็ดเหนื่อยและอย่างสม่ำเสมอมิได้ขาด นี่คือ "สายใจไทย" ของพระองค์       องค์พระประมุขทรงเป็นผู้นำที่ยิ่งใหญ่ ในระบอบประชาธิปไตย ดังที่หนังสือพิมพ์ต่างประเทศได้สดุดีและเทิดทูนด้วยการบันทึกภาพ และข่าวเกี่ยวกับพระองค์อยู่เสมอ ไม่ว่าจะเสด็จ ณ แห่งหนตำบลใดในถิ่นทุรกันดาร  ข่าวและพระบรมฉายาลักษณ์ จึงแพร่หลายไปในต่างประเทศทั่วโลก เป็นการยืนยันได้แท้จริงแน่นอนว่าพระราชกรณียกิจที่ทรงกระทำมาตลอดนั้น "ยิ่งใหญ่และมีคุณประโยชน์ยิ่งนัก"
               ๕ ธันวาคมของทุกปีเป็นมหาวโรกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษาขอให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช จงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
        กิจกรรมที่ควรปฎิบัติในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
               ๑.ประดับธงชาติที่อาคารบ้านเรือน
               ๒.จัดพิธีศาสนสงฆ์ ทำบุญใส่บาตร อุทิศเป็นพระราชกุศล น้อมเกล้าฯ ถวายพระพรชัยมงคล
               ๓.จัดกิจกรรมเกี่ยวกับการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

มีต่อหน้า 2>>..

วันเฉลิมพระชนมพรรษา | วันพ่อแห่งชาติ

 

อ้างอิง 
สุภักดิ์ อนุกูล. 2530. วันสำคัญของไทย.กุรงเทพฯ. อักษรบัณฑิต.

ภาพประกอบ
 

รวบรวมข้อมูลโดย : งานพัฒนาและจัดการสารสนเทศ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศห้องสมุด

                   สนเทศน่ารู้  ขึ้นด้านบน 
 

ปรับปรุงล่าสุด : 02 ธันวาคม 2551 20:30:58 น.