Home

สนเทศน่ารู้ :: วัฒนธรรมไทยภาคตะวันตก

ภาคตะวันตก

ประกอบด้วย ๕ จังหวัด คือ กาญจนบุรี ตาก ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี และราชบุรี

ลักษณะภูมิภาคนี้ส่วนใหญ่เป็นภูเขาและหุบเขาแคบๆ พื้นที่ที่เป็นที่ราบค่อนข้างกว้าง มีหินแกรนิตกับหินปูนเป็นส่วนใหญ่ ทำให้ดินมีความอุดมสมบูรณ์ค่อนข้างสูง ซึ่งเมือพิจารณาจากระบบธรรมชาติดังกล่าว ทำให้เกิดระบบวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของภาคตะวันตก จากการปรับตัวของมนุษย์เข้ากับธรรมชาติ

ลักษณะประเพณีและวัฒนธรรมส่วนใหญ่ได้รับอิทธิพลมาจากศาสนาพุทธ ทำให้ปรากฏประเพณีและวัฒนธรรมที่เกี่ยวกับศาสนาพุทธโดยทั่วไป เช่น ประเพณีการทำบุญในวันสำคัญทางศาสนาที่ปรากฏในทุกจังหวัด เป็นต้น

บรรณานุกรม
กวี วรกวิน. (2547). แผนที่ความรู้ท้องถิ่นไทยภาคตะวันตก. กรุงเทพฯ : บริษัทพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) จำกัด

สนเทศน่ารู้ ขึ้นด้านบนปรับปรุงล่าสุด : 19 มกราคม 2555 12:17:59 น.