ติดต่องานยืมระหว่างห้องสมุด

เริ่มโดย lovelybee, กรกฎาคม 20, 2010, 11:30:33 PM

« หน้าที่แล้ว - ต่อไป »

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

ไม่่ทราบว่าบริการสำหรับนักศึกษาปริญญาเอกใน การติดต่องานยืมระหว่างห้องสมุด หรือไม่

เนื่องจากต้องการ สารนิพนธ์ ที่เป็นตัวเล่มฉบับเต็มของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ในฐานข้อมูลThailis เป็น abstract)

พรรณมณี องอาจ. (2546). การสื่อสารการตลาดที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการดื่มกาแฟของผู้บริโภคที่ร้านกาแฟสตาร์บัคส์ ในเขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร.
สารนิพนธ์ บธ.ม. (การจัดการ). กรุงเทพฯ :บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. อาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ : อาจารย์ดร. พนิต กุลศิริ

ขอคำแนะนำค้วยคะ

ได้สืบค้นจากช่องทางอื่นให้ ก็ได้เฉพาะ abstract เช่นกัน สามารถใช้บริการยืมระหว่างห้องสมุดได้คะ
ที่ชั้นลอย อาคาร 3 หรือศึกษาการขอใช้บริการยืมระหว่างห้องสมุดก่อนได้ที่
http://www.lib.ru.ac.th/service/interlibrary_loan.html
 
ไม่ทราบว่าเรื่อง  ฐิตารีย์ อินเทวา.(2550). ปัจจัยทางด้านการสื่อสารการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อรถยนต์บีเอ็มดับเบิลยู
                         
                          ขวัญสุมน เมตตาวิวัฒน์ . (2550). ปัจจัยการสื่อสารการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้บัตรเครดิตของผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพ จำกัด
                                 (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร
 
   
              ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  มีฉบับเต็ม ที่Digital Collection (ThaiLIS),  พอจะใช้ศึกษาแทนได้หรือไม่ ถ้าใช้ได้ต้องการฉบับเต็มก็แจ้งกลับได้คะ