กระทู้เมื่อเร็วๆ นี้

#31
ประกาศสำนักหอสมุดกลาง เรื่อง การเปิด-ปิด การให้บริการ ประจำเดือนสิงหาคม 2566

การให้บริการแก่นักศึกษาและบุคคลทั่วไป ในเวลาราชการและนอกเวลาราชการ ประจำเดือนสิงหาคม 2566 ดังนี้

สำนักหอสมุดกลาง หัวหมาก
          วันจันทร์-ศุกร์
              • อาคาร 1 เปิดให้บริการ เวลา 8.30-19.30 น.
              • อาคาร 2 และอาคาร 3 เปิดให้บริการ เวลา 8.30-18.30 น.
              ○ ยกเว้น
                    ◘ วันที่ 1-2 และ 14 สิงหาคม  2566 ปิดบริการ
                    ◘ วันที่ 29-31 สิงหาคม 2566 เปิดให้บริการ เวลา 8.30-18.30 น.

          วันเสาร์-อาทิตย์
              • อาคาร 1-3 เปิดให้บริการ เวลา 8.30-16.30 น.
              ○ ยกเว้น วันที่ 12 และ 13 สิงหาคม 2566 ปิดบริการ

ห้องสมุดวิทยาเขตบางนา
          วันจันทร์-ศุกร์
              • เปิดให้บริการ เวลา 8.30-18.30 น.
              ○ ยกเว้น วันที่ 1-2 และ 14 สิงหาคม 2566 ปิดบริการ

          วันเสาร์-อาทิตย์
              • เปิดให้บริการ เวลา 8.30-16.30 น.
              ○ ยกเว้น วันที่ 12 และ 13 สิงหาคม 2566 ปิดบริการ

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

รายละเอียดเพิ่มเติม ดังเอกสารแนบ

[ คลิกเพื่อดาวน์โหลดไฟล์ขนาดใหญ่ ]เคาน์เตอร์บริการยืม-คืน อาคาร 1 ชั้น 1 ปิดให้บริการก่อนเวลาปิดทำการ 30 นาที

บุคคลทั่วไป/บุคคลภายนอก ที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสำนักหอสมุดกลาง
          • นำบัตรประชาชนมาแสดงตัวตน รับบัตรผ่าน ก่อนเข้าภายในอาคาร สามารถเข้าใช้บริการหนังสือทั่วไป ในอาคาร 1 ฟรี
          • กรณีเข้าใช้บริการที่จัดเพิ่มเติม ในอาคาร 2 และอาคาร 3 บุคคลทั่วไป เสียค่าธรรมเนียม ดังนี้
                    ○ นักเรียนต่างสถาบัน (แสดงบัตรประจำตัวนักเรียน) วันละ 10 บาท
                    ○ นักศึกษาต่างสถาบัน และบุคคลทั่วไป (แสดงบัตรประจำตัวนักศึกษา หรือบัตรประจำตัวประชาชน) วันละ 20 บาท

สอบถามเพิ่มเติมด้านบริการต่าง ๆ ของสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง โทร. 0-2310-8650 และ 0-2310-8636
[ คลิกเพื่อดาวน์โหลดไฟล์ขนาดใหญ่ขึ้น ]
#32
Ask a Librarian / สอบถามเรื่องการยืมหนังสือ
Last post by jedi43 - กรกฎาคม 19, 2023, 04:41:02 PM
สอบถามครับ บุคคลภายนอกสามารถใช้บริการยืมหนังสือได้ไหมครับ
ขอบคุณครับ
#33
สถาบันบริการวิชาการทางอิเล็กทรอนิกส์ (สวอ.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ดำเนินการจัดสอบทางอิเล็กทรอนิกส์ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
โดย รับลงทะเบียนสอบ e-Testing ระหว่างวันที่ 8-11 สิงหาคม 2566 ในระบบ e-Service (http://e-service.ru.ac.th) ระบบเปิดตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

เปิดสอบ e-Testing ระหว่างวันที่ 1 กันยายน - 12 ตุลาคม 2566 (ไม่เว้นวันหยุด) โดยเปิดสอบ 142 กระบวนวิชา

ทั้งนี้ สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารหรือสอบถามข้อสงสัยได้ที่
        • แฟนเพจ Facebook : e-Testing สวอ. มหาวิทยาลัยรามคำแหง (https://www.facebook.com/RU.ETESTING)
        • โทร. 0-2310-8790

รายละเอียดเพิ่มเติม ดังภาพ หรือ https://www.facebook.com/RU.ETESTING


[ คลิกเพื่อดาวน์โหลดไฟล์ขนาดใหญ่ขึ้น ]


หมายเหตุ :
1. "การสอบทางอิเล็กทรอนิกส์" หรือ "การสอบแบบ e-Testing" ของมหาวิทยาลัยรามคำแหง
          หมายถึง การสอบรูปแบบหนึ่งของมหาวิทยาลัยรามคำแหง จัดสอบสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีภาคปกติ และนักศึกษาระบบพรีดีกรี ส่วนกลาง เปิดสอบเฉพาะภาค 1, 2 และภาคฤดูร้อน นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนตามปกติเสียก่อน จึงจะมีสิทธิ์ลงทะเบียนขอสอบ e-Testing (ที่มา : https://www.aroundram.com, ค้นเมื่อ 6 กรกฎาคม 2566)
2. e-Testing ของมหาวิทยาลัยรามคำแหง
          คือ การสอบแบบ e-Testing เป็นการสอบรูปแบบหนึ่งของมหาวิทยาลัยรามคำแหง จัดสอบสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีภาคปกติ และนักศึกษาระบบพรีดีกรี (เฉพาะส่วนกลาง) เปิดสอบเฉพาะภาค 1, 2 และภาคฤดูร้อน นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนตามปกติเสียก่อน จึงจะมีสิทธิ์ลงทะเบียนขอสอบ e-Testing สามารถลงทะเบียนขอสอบแบบ e-Testing ตามที่มหาวิทยาลัยเปิดให้สอบเท่านั้น สามารถเลือก วันสอบ เวลาสอบ ได้ตามความสะดวก เป็นการทำข้อสอบด้วยคอมพิวเตอร์ ในห้องสอบที่มหาวิทยาลัยจัดไว้ (ไม่ใช่การสอบที่บ้าน) ข้อสอบเป็นแบบ ปรนัย(ตัวเลือก)เท่านั้น ไม่มีข้อสอบแบบอัตนัย(เขียนคำตอบ) การสอบ e-Testing ใช้ระบบคลังข้อสอบหมุนเวียนสลับกัน จะลอกกันไม่ได้ เมื่อทำข้อสอบเสร็จ จะทราบผลการสอบในทันที หากสอบ e-Testing ผ่าน ไม่ต้องเข้าสอบปลายภาคอีก(ห้ามเข้าสอบปลายภาค) หากสอบ e-Testing ไม่ผ่าน ยังสามารถเข้าสอบปลายภาคได้อีกครั้ง มหาวิทยาลัยไม่บังคับให้นักศึกษาต้องลงทะเบียนขอสอบ e-Testing (จะขอสอบ e-Testing หรือไม่ก็ได้) (ที่มา : http://www.question.ru.ac.th/regis/question/47577.ru, ค้นเมื่อ 6 กรกฎาคม 2566)
#34
ประกาศสำนักหอสมุดกลาง เรื่อง การเปิด-ปิด การให้บริการ ประจำเดือนกรกฎาคม 2566

การให้บริการแก่นักศึกษาและบุคคลทั่วไป ในเวลาราชการและนอกเวลาราชการ ประจำเดือนกรกฎาคม 2566 ดังนี้

สำนักหอสมุดกลาง หัวหมาก
          วันจันทร์-ศุกร์
              • อาคาร 1 - 3 เปิดให้บริการ เวลา 8.30-18.30 น.
              ○ ยกเว้น
                    - วันที่ 24-27 และ 31 กรกฎาคม 2566 เฉพาะอาคาร 1 เปิดให้บริการ เวลา 8.30-19.30 น.
                    - วันศุกร์ที่ 28 กรกฎาคม 2566 ปิดบริการ
8.30-19.30 น.
                    - วันจันทร์ที่ 31 กรกฎาคม 2566 ปิดบริการ (https://www.thaigov.go.th/news/contents/details/70672)
          วันเสาร์
              • อาคาร 1 - 3 เปิดให้บริการ เวลา 8.30-16.30 น.
              ○ ยกเว้น วันเสาร์ที่ 29 กรกฎาคม 2566 ปิดบริการ
          วันอาทิตย์
              ○ ปิดบริการ

ห้องสมุดวิทยาเขตบางนา
          วันจันทร์-ศุกร์
              • เปิดให้บริการ เวลา 8.30-18.30 น.
              ○ ยกเว้น วันที่ 28 กรกฎาคม 2566 ปิดบริการ
          วันเสาร์
              • เปิดให้บริการ เวลา 8.30-16.30 น.
              ○ ยกเว้น วันที่ 29 กรกฎาคม 2566 ปิดบริการ
          วันอาทิตย์
              ○ ปิดบริการ

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

รายละเอียดเพิ่มเติม ดังเอกสารแนบ

[ คลิกเพื่อดาวน์โหลดไฟล์ขนาดใหญ่ ]เคาน์เตอร์บริการยืม-คืน อาคาร 1 ชั้น 1 ปิดให้บริการก่อนเวลาปิดทำการ 30 นาที

บุคคลทั่วไป/บุคคลภายนอก ที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสำนักหอสมุดกลาง
          • นำบัตรประชาชนมาแสดงตัวตน รับบัตรผ่าน ก่อนเข้าภายในอาคาร สามารถเข้าใช้บริการหนังสือทั่วไป ในอาคาร 1 ฟรี
          • กรณีเข้าใช้บริการที่จัดเพิ่มเติม ในอาคาร 2 และอาคาร 3 บุคคลทั่วไป เสียค่าธรรมเนียม ดังนี้
                    ○ นักเรียนต่างสถาบัน (แสดงบัตรประจำตัวนักเรียน) วันละ 10 บาท
                    ○ นักศึกษาต่างสถาบัน และบุคคลทั่วไป (แสดงบัตรประจำตัวนักศึกษา หรือบัตรประจำตัวประชาชน) วันละ 20 บาท

สอบถามเพิ่มเติมด้านบริการต่าง ๆ ของสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง โทร. 0-2310-8650 และ 0-2310-8636
[ คลิกเพื่อดาวน์โหลดไฟล์ขนาดใหญ่ขึ้น ]
#35
ประกาศที่เกี่ยวข้อง

          • ประกาศสำนักหอสมุดกลาง เรื่อง งดการเข้าใช้พื้นที่บริการชั่วคราว (วันที่ 30 มิ.ย. 2566) - https://www.lib.ru.ac.th/forum/index.php?topic=8231.0
#36
ประกาศสำนักหอสมุดกลาง เรื่อง งดการเข้าใช้พื้นที่บริการชั่วคราว

ด้วยสำนักหอสมุดกลาง มีการจัดฝึกอบรมทางวิชาการให้แก่บุคลากร ในวันที่ 30 มิถุนายน 2566 เพื่อมิให้เกิดผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ สำนักหอสมุดกลาง จึงมีความจำเป็นของดการใช้พื้นที่และการบริการทรัพยากรสารสนเทศ ของสำนักหอสมุดกลาง และห้องสมุดวิทยาเขตบางนา ในวันและเวลาดังกล่าว แต่ยังมีการบริการในรูปแบบออนไลน์เป็นปกติ

สมาชิกห้องสมุดที่ยืมหนังสือและมีกำหนดส่งคืนในวันที่ 30 มิถุนายน 2566 สามารถนำหนังสือมาคืนได้ที่ตู้รับคืนหนังสืออัตโนมัติ บริเวณหน้าอาคารสำนักหอสมุดกลาง (หัวหมาก) หรือนำมาคืนในวันถัดไป โดยไม่เสียค่าปรับ

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน และขออภัยในความไม่สะดวก มา ณ ที่นี้

รายละเอียดเพิ่มเติม ดังเอกสารแนบ

[ คลิกเพื่อดาวน์โหลดไฟล์ขนาดใหญ่ ]

#37
ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย สังกัด สำนักหอสมุดกลาง

ด้วย มหาวิทยาลัยรามคำแหง มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการ สังกัด สำนักหอสมุดกลาง โดยเบิกจ่ายจากงบประมาณมหาวิทยาลัยรามคำแหง

ตำแหน่ง
พนักงานขับรถยนต์ ระดับตำแหน่ง สนับสนุน 1 (จำนวน 1 อัตรา)
วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า
อัตราค่าจ้าง 9,400 บาท

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ขอรับและยื่นใบสมัครได้ที่ หน่วยการเจ้าหน้าที่ งานบริหารและธุรการ สำนักงานเลขานุการ ชั้น 4 อาคาร 2 สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง ตั้งแต่วันที่ 19-30 มิ.ย. 2566 ภาคเช้า เวลา 09.00 - 12.00 น. และภาคบ่าย เวลา 13.00 - 16.30 น. (ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก จะต้องสำเร็จการศึกษา ภายในวันปิดรับสมัคร คือวันที่ 30 มิ.ย. 2566)

ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ - http://hrm.ru.ac.th/index.php/form2/629-032

รายละเอียดเพิ่มเติมดังเอกสารแนบ [ คลิกดาวน์โหลดเอกสารแนบ ]

สอบถามเพิ่มเติม ติดต่อหน่วยการเจ้าหน้าที่ งานบริหารและธุรการ สำนักงานเลขานุการ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง โทร. 0-2310-8657
#38
สำนักงานธรรมาภิบาลและการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ขอเชิญนักศึกษาทุกระดับ ประธานโครงการพิเศษ บุคคล นิติบุคคล บริษัทเอกสาร หรือหน่วยงานของรัฐอื่น ที่ติดต่อขอรับบริการของมหาวิทยาลัยรามคำแหง ร่วมตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ที่ เว็บไซต์ https://itas.nacc.go.th/go/eit/t85t8c

ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2566


#39
ประกาศสำนักหอสมุดกลาง เรื่อง การเปิด-ปิด การให้บริการ ประจำเดือนมิถุนายน 2566

การให้บริการแก่นักศึกษาและบุคคลทั่วไป ในเวลาราชการและนอกเวลาราชการ ประจำเดือนมิถุนายน 2566 ดังนี้

          1. วันจันทร์-วันศุกร์ เปิดให้บริการ เวลา 8.30-18.30 น. (เว้น วันจันทร์ที่ 5 มิถุนายน  ปิดบริการ)

          2. วันเสาร์ เปิดให้บริการ เวลา 8.30-16.30 น. (เว้น วันเสาร์ที่ 3 มิถุนายน ปิดบริการ)

          3. วันอาทิตย์ ปิดบริการ

ทั้งนี้ รวมถึงห้องสมุดวิทยาเขตบางนาด้วย จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

รายละเอียดเพิ่มเติม ดังเอกสารแนบ


[ คลิกเพื่อดาวน์โหลดไฟล์ขนาดใหญ่ ]เคาน์เตอร์บริการยืม-คืน อาคาร 1 ชั้น 1 ปิดให้บริการก่อนเวลาปิดทำการ 30 นาที

บุคคลทั่วไป/บุคคลภายนอก ที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสำนักหอสมุดกลาง
          • นำบัตรประชาชนมาแสดงตัวตน รับบัตรผ่าน ก่อนเข้าภายในอาคาร สามารถเข้าใช้บริการหนังสือทั่วไป ในอาคาร 1 ฟรี
          • กรณีเข้าใช้บริการที่จัดเพิ่มเติม ในอาคาร 2 และอาคาร 3 บุคคลทั่วไป เสียค่าธรรมเนียม ดังนี้
                    ○ นักเรียนต่างสถาบัน (แสดงบัตรประจำตัวนักเรียน) วันละ 10 บาท
                    ○ นักศึกษาต่างสถาบัน และบุคคลทั่วไป (แสดงบัตรประจำตัวนักศึกษา หรือบัตรประจำตัวประชาชน) วันละ 20 บาท

สอบถามเพิ่มเติมด้านบริการต่าง ๆ ของสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง โทร. 0-2310-8650 และ 0-2310-8636
[ คลิกเพื่อดาวน์โหลดไฟล์ขนาดใหญ่ขึ้น ]
#40
วันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 23.00 น. ถึงเวลา 03.00 น. (ของเช้าวันถัดไป) มีการดับกระแสไฟฟ้าภายในมหาวิทยาลัยรามคำแหง เพื่อบำรุงรักษาฯ

ตามที่การไฟฟ้านครหลวง จะทำการดับไฟสายส่ง 69 KV เพื่อบำรุงรักษา Switch 69 KV ที่จ่ายไฟฟ้าให้กับสถานีไฟฟ้าย่อยของมหาวิทยาลัยรามคำแหง จึงมีความจำเป็นต้องดับกระแสไฟฟ้า ส่งผลให้อาคารและพื้นที่บริเวณภายในมหาวิทยาลัยรามคำแหงทั้งหมด ไม่มีกระแสไฟฟ้าใช้

ทั้งนี้ จะส่งผลให้เว็บไซต์ และบริการผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตทั้งหมดของสำนักหอสมุดกลาง [อาทิเช่น เว็บไซต์สำนักหอสมุดกลาง, ระบบยืมต่อด้วยตนเอง, บริการ Proxy Server และบริการตู้รับคืนหนังสืออัตโนมัติ (Book Return) เป็นต้น] ไม่สามารถใช้งานได้ ในวันและเวลาดังกล่าว

ขออภัยในความไม่สะดวกสอบถามเพิ่มเติมด้านบริการต่าง ๆ ของสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง โทร. 0-2310-8650 และ 0-2310-8636