ต้องการสืบค้นหาหนังสือในการทำ is หัวข้อวิจัย แนวทางการพัฒนาการบริหารงาน ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง

เริ่มโดย อริยารักษ์ ภักดี, ธันวาคม 25, 2016, 03:48:06 PM

« หน้าที่แล้ว - ต่อไป »

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

ต้องการสืบค้นหาหนังสือในการทำ is หัวข้อวิจัย แนวทางการพัฒนาการบริหารงาน ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง กลุ่มงานกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
เกี่ยวกับแนวคิดทฤษฎีและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
1. แนวคิดทฤษฎีการบริหาร
2. แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารเชิงกลยุทธ์
3. แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารภาครัฐ
4. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

โดยขอให้เป็นข้อมูล ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 -2559 และขอให้มีหน้าหนังสือที่ใช้อ้างอิงด้วยค่ะ
โดยขอให้ส่งข้อมูล มาที่ email. sudanant_70@hotmail.com

ขอส่งรายชื่อหนังสือ/งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับแนวคิดทฤษฎีการบริหาร, การบริหารเชิงกลยุทธ์ และการบริหารรัฐกิจดังนี้ค่ะ


จุมพล หนิมพานิช. 2553. การบริหารจัดการภาครัฐใหม่: หลักการ แนวคิด และกรณีตัวอย่างของไทย = New public management : principles, concepts, and Thai case study (พิมพ์ครั้งที่ 3), นนทบุรี: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. JF1358 จ246 2553  ชั้น 4 อาคาร 1

ชณิกามาศ เนตรจุ้ย. 2555. การบริหารผลการปฏิบัติงานภาครัฐ: กรณีศึกษากรมที่มีภารกิจเกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจ. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง, กรุงเทพ. ม.ร. ช1256 2555 ชั้น 1 อาคาร 3

ทศพร ศิริสัมพันธ์. 2549. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหารราชการแนวใหม่ = Introduction to modern public management (พิมพ์ครั้งที่ 2). กรุงเทพฯ: สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.). JF1358.T5 ท18 2549 ชั้น 4 อาคาร 1

ปธาน สุวรรณมงคล. 2558. การบริหารงานภาครัฐกับการสร้างธรรมาภิบาล. กรุงเทพฯ: สถาบันพระปกเกล้า. JF1358.T5 ป142 2558 ชั้น 4 อาคาร 1

ประเสริฐ ตัณศิริ. 2549. รายงานฉบับสมบูรณ์การศึกษาแนวทางพัฒนารูปแบบกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างที่ถูกเลิกจ้างตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541. กรุงเทพฯ: สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยรามคำแหง. HD5702.5.T5 ร226 ชั้น 2 อาคาร 3

มงคล เทียนประเทืองชัย. 2553. การจัดสวัสดิการแรงงานของไทย: กรณีศึกษากองทุนเงินทดแทน กองทุนประกันสังคมและกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง. กรุงเทพฯ: วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก.

เรืองวิทย์ เกษสุวรรณ. 2558. การบริหารการพัฒนา. อุบลราชธานี: เรืองวิทย์ เกษสุวรรณ.  JF1358.T5 ร2725 2558  ชั้น 4 อาคาร 1

สมยศ นาวีการ. 2548. การบริหารเชิงกลยุทธ์ = Strategic management. กรุงเทพฯ: บรรณกิจ 1991. HD30.28 ส164 2548 ชั้น 3 อาคาร 1

สุพานี สฤษฎ์วานิช. 2553. การบริหารเชิงกลยุทธ์: แนวคิด และทฤษฎี. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. HD30.28 ส246 2553 ชั้น 3 อาคาร 1

อัมพร ธำรงลักษณ์. 2553. การบริหารปกครองสาธารณะ : การบริหารรัฐกิจในศตวรรษที่ 21 = Public governance. กรุงเทพฯ: โครงการตำราและสิ่งพิมพ์ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. JF1358.T5 ก2263 2553  ชั้น 4 อาคาร 1

เอกวิทย์ มณีธร. 2552. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหาร/การจัดการ = Introduction to administration/management (พิมพ์ครั้งที่ 2). กรุงเทพฯ: เอ็ม.ที.เพรส. HD37.T5 อ2513 2552  ชั้น 3 อาคาร 1

Goldsmith, Stephen and Eggers, William D. 2552. การบริหารงานภาครัฐแบบเครือข่าย: มิติใหม่ของภาครัฐ = Governing by network (จักร ติงศภัทิย์ และ กฤษฎา ปราโมทย์ธนา, ผู้แปล). กรุงเทพฯ: เอ็กซเปอร์เน็ท. JK421 ก287 2552 ชั้น 4 อาคาร 1


ผู้ใช้สามารถสืบค้นเพิ่มเติมได้ที่ฐานข้อมูลทรัพยากรห้องสมุด  http://www.lib.ru.ac.th/ หรือฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ Digital Collection (ThaiLIS), ที่  http://tdc.thailis.or.th/tdc/