Services >> วารสารฉบับปัจจุบัน
วารสารฉบับใหม่ล่าสุดที่ห้องสมุดได้รับตามวาระการจัดทำของวารสารนั้นๆ
เช่น ว. การเงินธนาคาร กำหนดออกเป็นรายเดือน ; ว. วิทยาการจัดการ กำหนดออก เป็นราย 6 เดือน เป็นต้น


วารสารฉบับปัจจุบัน

สถานที่ให้บริการ :: สำนักหอสมุดกลาง อาคาร 2 ชั้น 2

ช่วงเวลาให้บริการ ::
วันจันทร์ – ศุกร์ ให้บริการเวลา 8.30 - 18.30 น.
วันเสาร์ – อาทิตย์ ให้บริการเวลา 9.00 - 17.30 น.

วิธีการใช้บริการ ::

 • นักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง แสดงบัตรประจำตัวนักศึกษาแก่เจ้าหน้าที่ ก่อนการเข้าใช้บริการทุกครั้ง
 • นักศึกษาจากสถาบันการศึกษาอื่นๆ ให้แสดงบัตรประจำตัวนักศึกษาจากสถาบันนั้นๆ พร้อมใบเสร็จค่าธรรมเนียมการเข้าใช้บริการ 10 บาท
 • บุคคลทั่วไป ให้แสดงบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมใบเสร็จค่าธรรมเนียมการเข้าใช้บริการ 20 บาท (ชำระค่าธรรมเนียมการเข้าใช้บริการได้ที่ ห้อง E- Journal Service อาคาร 1 ชั้น 1)

การยืมวารสารฉบับปัจจุบันใช้ภายในห้องสมุด ::
วารสารฉบับปัจจุบัน ไม่อนุญาตให้ยืมออกนอกห้องสมุด
ใช้บริการยืมได้เฉพาะเพื่อนำไปถ่ายเอกสารยังสถานที่บริการถ่ายเอกสาร ที่สำนักหอสมุดกลางจัดบริการให้ เฉพาะอาคาร 2 ชั้น 1 เท่านั้น

 • อนุญาตให้ยืมได้ครั้งละ 3 เล่ม
 • กรอกแบบฟอร์มการยืมได้ที่ เคาน์เตอร์บริการ อาคาร 2 ชั้น 2
 • ในการยืมทุกครั้ง
  นักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง แนบบัตรประจำตัวไว้เป็นหลักฐาน
  นักศึกษาจากสถาบันการศึกษาอื่น หรือบุคคลภายนอก แนบบัตรนักศึกษา หรือบัตรประชาชนพร้อมใบเสร็จค่าธรรมเนียมเข้าใช้บริการ
 • ใช้วารสารเสร็จแล้ว ให้นำมาคืนเจ้าหน้าที่ ที่เคาน์เตอร์บริการ และรับบัตรประจำตัวคืน

หมายเหตุ ::
วารสารรายสัปดาห์ อาทิ มติชนสุดสัปดาห์ สยามรัฐสัปดาห์วิจารณ์ และ เนชั่นสุดสัปดาห์ ให้บริการในระบบชั้นปิด

บริการวารสารภาษาไทย บริการวารสารภาษาไทย
โปรดสอบถามบรรณารักษ์ เมื่อพบปัญหาในการใช้บริการ
รายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ :: บริการวารสารและเอกสาร โทร. 0-2310-8642

Latest Update : 27 February 2018, 04:43 PM

ส่งข้อคิดเห็นหรือเสนอแนะได้ที่ webmaster@lib.ru.ac.th

Version : ปีการศึกษา 2558
[ Mobile Version ]

สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
หมายเลขโทรศัพท์ 0-2310-8636