Services >> วารสารฉบับย้อนหลัง
วารสารวิชาการฉบับย้อนหลังเป็นวารสารวิชาการที่จัดพิมพ์ออกมาก่อนวารสารฉบับปัจจุบัน ซึ่งมีทั้งฉบับปลีก (รอการเย็บเล่ม) และฉบับเย็บเล่ม โดยมีบัตรดรรชนีช่วยค้นเพื่อให้ผู้ใช้ได้รับความสะดวกในการค้นหาข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว สำหรับวารสารภาษาต่างประเทศไม่ได้นำมาจัดทำดรรชนี เนื่องจากผู้ใช้สามารถสืบค้นได้จากฐานข้อมูลดรรชนีบทความวารสาร และเอกสาร และจากหน้าสารบาญวารสารใหม่รายเดือน (ใช้บริการได้ที่ อาคาร 2 ชั้น 2)

ผู้ใช้บริการ สามารถสืบค้นดรรชนีบทความวารสารฉบับย้อนหลังได้ที่ - http://library.lib.ru.ac.th


วารสารฉบับย้อนหลัง

สถานที่ให้บริการ :: สำนักหอสมุดกลาง อาคาร 2 ชั้น 1

ช่วงเวลาให้บริการ ::
วันจันทร์ – ศุกร์ ให้บริการเวลา 7.30 - 18.30 น.
วันเสาร์ – อาทิตย์ ให้บริการเวลา 9.00 - 17.30 น.

วิธีการใช้บริการ ::

 • วารสารวิชาการภาษาไทยฉบับย้อนหลัง
  จัดเรียงตามลำดับตัวอักษรชื่อวารสาร ก-ฮ ให้บริการในระบบชั้นปิด เจ้าหน้าที่ประจำเคาน์เตอร์บริการเป็นผู้แนะนำและหยิบตัวเล่มให้กับ ผู้ใช้บริการ

 • วารสารวิชาการภาษาต่างประเทศฉบับย้อนหลัง
  จัดเรียงตามลำดับตัวอักษรชื่อวารสาร A- Z ให้บริการในระบบชั้นเปิด ผู้ใช้สามารถเข้าไปหยิบตัวเล่มวารสารเองได้ โดยวางบัตรประจำตัวในกล่องใส่บัตรและลงชื่อผู้เข้าใช้บริการที่เคาน์เตอร์บริการวารสาร ก่อนเข้าใช้บริการทุกครั้ง ถ้าต้องการยืมเพื่อนำไปถ่ายเอกสาร ให้กรอกแบบฟอร์มการยืม ที่เคาน์เตอร์บริการเช่นเดียวกับวารสารภาษาไทย

การยืมวารสารฉบับย้อนหลังใช้ภายในห้องสมุด ::
วารสารวิชาการฉบับย้อนหลัง ไม่อนุญาตให้ยืมออกนอกห้องสมุด
ใช้บริการยืมได้เฉพาะเพื่อนำไปถ่ายเอกสารยังสถานที่บริการถ่ายเอกสาร ที่สำนักหอสมุดกลางจัดบริการให้ ณ อาคาร 2 ชั้น 1 เท่านั้น

 • อนุญาตให้ยืมได้ครั้งละ 3 เล่ม
 • กรอกแบบฟอร์มการยืม ได้ที่ เคาน์เตอร์บริการ อาคาร 2 ชั้น 1
 • ในการยืมทุกครั้ง
  นักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง แนบบัตรประจำตัวไว้เป็นหลักฐาน
  นักศึกษาจากสถาบันการศึกษาอื่น หรือบุคคลภายนอก แนบบัตรบัตรนักศึกษา หรือบัตรประชาชนพร้อมใบเสร็จค่าธรรมเนียมเข้าใช้บริการ
 • ใช้วารสารเสร็จแล้ว ให้นำมาคืนเจ้าหน้าที่ ที่เคาน์เตอร์บริการ และรับบัตรประจำตัวคืน

บริการวารฉบับย้อนหลัง บริการวารฉบับย้อนหลัง
โปรดสอบถามบรรณารักษ์ เมื่อพบปัญหาในการใช้บริการ
รายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ :: บริการวารสารและเอกสาร โทร. 0-2310-8642

Latest Update : 21 September 2018, 05:22 PM

ส่งข้อคิดเห็นหรือเสนอแนะได้ที่ webmaster@lib.ru.ac.th

Version : ปีการศึกษา 2558
[ Mobile Version ]

สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
หมายเลขโทรศัพท์ 0-2310-8636