สถาบันการศึกษาต่างๆ ทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 
แด่
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ดังนี้ 

 

๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๐๔
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญารัฐศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

๑๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๐๕
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปริญญากสิกรรมและสัตวบาลดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาเคหเศรษฐศาสตร์

พ.ศ. ๒๕๐๖
มหาวิทยาลัยเซนโตเอสโคลา แห่งสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขามนุษยธรรม

* รัฐบาลฟิลิปปินส์ ขอพระราชทานพระนามตั้งชื่อดอกดอนญ่าพันธุ์ที่พบใหม่ของฟิลิปปินส์ว่า ดอนญ่าควีนสิริกิติ์

๑๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๐๙
วิทยาลัยวิชาการศึกษา ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

๑๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๑๓
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ทางการพัฒนาการเศรษฐกิจ

พ.ศ. ๒๕๑๔
* นายอองเดส อองดริก ชาวเบลเยี่ยมได้ตั้งชื่อพันธุ์กุหลาบสีเหลืองดอกใหญ่งดงามมากว่า กุหลาบควีนสิริกิติ์

บริษัทแบล๊กแอดน์ฟลอรี่ ของอังกฤษได้ขอพระราชทานพระราชานุญาตตั้งชื่อดอกกล้วยไม้พันธุ์แคทลียาสีขาว ซึ่งได้รับรางวัลระดับสูงจากพันธุ์ไม้แห่งชาติว่า แคทลียาควีนสิริกิติ์ ได้จดทะเบียนเมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๑

๒๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๑๘
มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ทางสังคมวิทยา

พ.ศ. ๒๕๒๓
มหาวิทยาลัยทัฟต์ แห่งรัฐแมสซาชูเสต สหรัฐอเมริกา ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขามนุษยธรรม

๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๒๖
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญารัฐศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

๑๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๒๗
มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาการบริหารทั่วไป

๑๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๒๗
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาการออกแบบอุตสาหกรรมดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

๑๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๓๑
มหาวิทยาลัยมหิดล ปริญญาแพทยศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

๓๐ กันยายน ๒๕๓๑
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ปริญญาสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

๑๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๓๑
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาศิลปอุตสาหกรรม

๒๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๓๒
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

๒๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๓๒
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ในสาขาวนศาสตร์

๑๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๓๒
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ปริญญาครุศาสตรอุตสาหกรรมดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาบริหารอาชีวศึกษา

๒๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๒
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปริญญาธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาบริหารธุรกิจ (การเงิน)

๑๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๓๔
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาศิลปกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

๑๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๔
มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (สาขาวิชารัฐศาสตร์)

๑๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๔
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปริญญาแพทยศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๓๕
มหาวิทยาลัยมหิดล ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาเทคโนโลยีการบริหารสิ่งแวดล้อม

๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๓๕
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาครุศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

๑๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๓๕
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (การตลาด)

๑๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๓๕
มหาวิทยาลัยศิลปากร ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาศิลปไทย

๓๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๓๕
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชนดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๕
มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาชีววิทยาและสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

๑๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๓๖
มหาวิทยาลัยจอร์จทาวน์ ในสหรัฐอเมริกา ปริญญามนุษยศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

๒๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๓๘
มหาวิทยาลัยจอห์น ฮอพกินส์ (Johns Hopkins University) แห่งมลรัฐแมรีแลนด์ สหรัฐอเมริกา
ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ทางด้านมนุษยธรรม (Humane Letters)

๒๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๐
มหาวิทยาลัยโตไก แห่งประเทศญี่ปุ่นได้ทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ประกาศเกียรติคุณ ในฐานะที่ทรงมีบทบาทในการพัฒนามนุษยชาติ ทรงส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ส่งเสริมสถานภาพสตรี และทรงอุทิศเวลาพัฒนาอาชีพและศิลปวัฒนธรรมของชาติ

๒๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๑
สถาบันราชภัฎนครสวรรค์ ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

๑๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๒
Dr. Waiter Leibrecht, President of Schiller Internation University, London. ถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ทางด้านมนุษยธรรม

พ.ศ. ๒๕๔๓
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (การจัดการสิ่งแวดล้อม)

มหาวิทยาลัยมหิดล ทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาเภสัชศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

พ.ศ. ๒๕๔๖
สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย( มจร. ) ถวายปริญญาพุทธศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาพระพุทธศาสนา

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาศิลปกรรมศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาศิลปกรรมศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์

๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์และศิลปศาสตรดุษฎีบันฑิตกิตติมศักดิ์

๑๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๗ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาศิลปกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์

 
 

     

 

 

ย้อนกลับ