ดวงตราสัญลักษณ์

              วันที่ ๑๒ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๔๗  เป็นวันมหามงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ ๖ รอบ   พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้า โปรดกระหม่อม ให้ประกอบพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ และรัฐบาลจัดงานเฉลิมฉลอง เพื่อแสดงความจงรักภักดีและความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ตลอดปีพุทธศักราช ๒๕๔๗ 

          พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาต ให้ใช้ตราสัญลักษณ์ ดังภาพ ออกแบบโดย นายสมชาย ศุภลักษณ์อำไพพร นายช่างศิลปกรรม ระดับ ๕ สำนักสถาปัตยกรรมและหัตถศิลป์ กรมศิลปากร ซึ่งพระองค์ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้กรมศิลปากรออกแบบตราสัญลักษณ์งานพระราชพิธีดังกล่าว ต่อมากรมประชาสัมพันธ์ได้นำออกเผยแพร่ 

          ตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๔๗ มีลักษณะดังนี้

  • พระมหามงกุฎ พระสัปตปฎลเศวตฉัตร อันเป็นเครื่องประกอบพระราชอิสริยศักดิ์ ที่ทรงได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสถาปนาไว้ในตำแหน่ง สมเด็จพระบรมราชินีนาถ
  • อักษรพระนามาภิไธย ส.ก.ประดิษฐานภายใต้พระมหามงกุฎในกรอบลายไทยบนพื้นสีฟ้า อันเป็นสีประจำวันพระราชสมภพของ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ (คือวันศุกร์)
  • เบื้องล่างเป็นแถบแพรสีชมพูขลิบทอง มีตัวอักษรสีทองความว่า
    "พระราชพิธีมหามงคงเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๔๗"
  • พระสัปตปฎลเศวตศัตร หมายถึง ฉัตรผ้าขาว ๗ ชั้น แต่ละชั้นมีระบายขลิบทอง เป็นเครื่องหมายแสดงพระอิสริยยศสำหรับ สมเด็จพระบรมราชินีนาถ สมเด็จพระบรมราชินี สมเด็จพระบวรราชเจ้า สมเด็จพระยุพราช สมเด็จพระบรมราชกุมารี ในแบบตราสัญลักษณ์นี้ เชิญประดับไว้ซ้ายขวาของดวงตรา ... 
    ซึ่งในอดีตเมื่อครั้งพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ รอบ ของพระสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เมื่อ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๓๕ นั้น ตราสัญลักษณ์มีพระสัปตปฎลเศวตศัตรกางกั้นเหนืออักษรพระนามาภิไธยย่อ ส.ก. หลังพระมหามงกุฎ และมีฉัตร ๕ ชั้น ประกอบไว้ซ้ายและขวาของดวงตรา แต่เนื่องจากตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๔๗ นี้
    ไม่มีพระสัปตปฎลเศวตฉัตรเหนืออักษรย่อ พระนามาภิไธย ส.ก. จึงเชิญฉัตร ๗ ชั้น ประดับไว้สองข้างอักษรย่อ พระนามาภิไธย ส.ก. เพื่อแสดงถึงพระอิสริยยศ ของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 

         ดวงตรานี้ หน่วยราชการและเอกชนที่ร่วมจัดงานเฉลิมพระเกียรติจะได้รับอนุญาตให้เชิญไปประดับ เช่น เป็นธงประดับอาคารสถานที่ มีดวงตราสัญลักษณ์บนพื้นสีฟ้า เป็นเครื่องหมายในเอกสาร หนังสือ หรือวัสดุต่างๆ เพื่อการเฉลิมฉลอง โดยคำนึงถึงความเหมาะสม เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

 

     

 

 

ย้อนกลับ