เจ้าฟ้าองค์ “วิศิษฎศิลปิน”
บุคคลสำคัญของไทย
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นพระราชธิดาองค์ที่ ๓ ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระราชสมภพ เมื่อวันที่ ๒ เมษายน ๒๔๙๘ ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ทรงพระนามว่า สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิรินธร เทพรัตนราชสุดา อ่านต่อ >>