ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
วัฒนธรรม ประเพณี พิธีกรรม
จารีตประเพณีสิบสองรายการ คือ ประเพณีประจำสิบสองเดือน หรือ “ฮีตสิบสองคองสิบสี่” จารีตประเพณีที่ถือสืบทอดกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษของชาวอีสาน  ประเพณีอีสานแต่ละจังหวัด วิถีชีวิตความเป็นอยู่ การแสดงพื้นบ้าน ดนตรีอีสาน และอื่นๆ จัดทำโดย นิสิตฝึกงานจากสาขาสารสนเทศศาสตร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม อ่านต่อ >>