วัฒนธรรมไทยภาคตะวันตก

วัฒนธรรมไทยภาคตะวันตก

ภาคตะวันตก ประกอบด้วย ๕ จังหวัด คือ กาญจนบุรี ตาก ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี และราชบุรี ซึ่งในที่นี้ได้นำเสนอเกิ่ยวกับ ประวัติสัญลักษณ์ประจำจังหวัด ประเพณีวัฒนธรรม และการละเล่นในทุกจังหวัดในภาคตะวันตก
อ่านต่อ >>