Home

สนเทศน่ารู้ :: ชา (Tea)

สาระ..ชา >>
เกร็ดความรู้  ในเรื่องต่างๆ ของใบชา
ข้อมูลชาทางพฤกษศาสตร์ สภาพนิเวศและเกษตรกรรม >>
บทความที่เกี่ยวกับพืชที่ให้สารกระตุ้น ชนิด "ชา"  รวบรวมข้อมูลด้าพฤกษศาสตร์ ถิ่นกำเนิดและการใช้ประโยชน์  ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับสภาพนิเวศและการเกษตรกรรม
ชาเกี่ยวกับศิลปวัฒธรรมและประเพณี >>
ข้อมูลเกี่ยวกับ ศิลปวัฒนธรรม ที่เกิดขึ้นกับกลุ่มชนต่างๆ ทั้งในภูมิภาคเอเชีย และประเทศตะวันตก เช่น ถ้วยน้ำชา , ชุดน้ำชา รวมถึงวิวัฒนาการผลิตชาเพื่อบริโภคและบรรจุภัณฑ์  ตลอดจนประเพณีต่างๆ    ที่มีการดื่มน้ำชาหรือมีน้ำชาเป็นส่วนหนึ่งในพิธีนั้นๆ  และวิธีการชงชา
บทความเกี่ยวกับเรื่องชา >>
รวบรวมบทความต่างๆ ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน  เช่น การเล่านิทานในโรงน้ำชา,สงครามฝิ่น

สนเทศน่ารู้   เรื่องชา   ขึ้นด้านบน  ปรับปรุงล่าสุด : 10 มิถุนายน 2553 16:21:54 น.