Home

สนเทศน่ารู้ : การละหมาดในศาสนาอิสลาม

การอาบน้ำละหมาดวิธีละหมาดฟัรดูประจำวันดุอาและซิเกรหลังละหมาดการละหมาดสุนัตการละหมาดในกรณีต่างๆ
 

>> การละหมาดญะนาซะห์ >> การละหมาดฆออิ๊บ (ละหมาดลับหลัง) >> ละหมาดฮะดียะฮ์

การละหมาดญะนาซะห์

 การวางมัยยิต (ผู้ตาย)

เมื่อนำมัยยิตไปวางยังที่ จะทำพิธีละหมาดญะนาซะห์นั้นให้ตั้งมัยยิตตามขวางของทิศกิบลัต ถ้าเป็นมัยยิตชายให้หันศรีษะของมัยยิตอยู่ด้านทิศใต้ ถ้าเป็นมัยยิตหญิงให้ศรีษะของมัยยิตอยู่ด้านทิศเหนือ ส่วนอีมามนั้น ถ้ามัยยิตชายให้อีมามยืนตรงศรีษะของมัยยิต ถ้าเป็นมัยยิตหญิงให้อีมามเลื่อนไปยืนตรงสะโพกของมัยยิต สำหรับมะมูมนั้นให้ยืนข้างหลังอีมามโดยตั้งแถวให้ตรงและยืนชิดกัน

สำหรับผู้ควรทำหน้าที่เป็นอีมามนั้น ควรเลือกจากผู้มีศักดิ์เป็นญาติที่ใกล้ชิดทางสายโลหิตตามลำดับ คือบิดา ปู่ บุตรชาย หลานชายที่เกิดจากบุตรชาย พี่น้องร่วมบิดามารดาฯลฯ

รุ่ก่นละหมาดญะนาซะห์

รุ่ก่นหรือข้อบังคับของการละหมาดญะนาซะห์ มี 7 ประการ

 1. ยืนตรง สำหรับผู้ที่สามารถยืนได้
 2. เนียตพร้อมตั๊กบีรร่อตุ๊ลเอียะรอมครั้งที่ 1
 3. ตั๊กบีรร่อตุ๊ลเอียะรอม 4 ครั้ง รวมทั้งครั้งที่ 1 ด้วย
 4. อ่านฟาติฮะห์หลังจากตักบีรร่อตุ๊ลเอียะรอมครั้งที่ 1
 5. อ่านซ่อละวัตน่าบี หลังจากตั๊กบีรร่อตุ๊ลเอียะรอมครั้งที่ 2
 6. อ่านดุอาให้ผู้ตาย หลังจากตั๊กบีรร่อตุ๊ลเอียะรอมครั้งที่ 3
 7. ให้สลามหลังจากตักบีรร่อตุ๊ลเอียะรอมครั้งที่ 4

วิธีละหมาดญะนาซะห์

วิธีละหมาดญะนาซะห์มี 4 ตักบีร ปฏิบัติตามลำดับดังนี้

 1. ยืนตรงหันหน้าไปทางกิ๊บลัต
 2. อ่านนำก่อนเนียตคือ

>> ก.ถ้าผู้ตายเป็นชาย (ผู้ใหญ่) อ่าน

อู้ซ้อลลี อ้าลาฮาซั้ลมัยยี่ดี้ อัรบ้าอ้าตั๊กบีรอติน ฟัรด้อลกี้ฟายะฮ์ ลิ้ลลาฮี่ต้าอาลา

เนียตว่า ข้าพเจ้าละหมาด ให้แก่ผู้ตายคนนี้ 4 ตั๊กบีร ซึ่งเป็นฟัรดูกิฟายะฮ์ เพื่ออัลเลาะฮ์ตะอาลา

>> ข.ถ้าผู้ตายเป็นผู้หญิง (ผู้ใหญ่) อ่าน

อู้ซ้อลลี ฮาซี่ฮิ้ลมัยยี่ต้าตี้ อัรบ้าอ้าตั๊กบีรอติน ฟัรด้อลกีฟายะฮ์ ลิ้ลลาฮี่ต้าอาลา

เนียตว่า ข้าพเจ้าละหมาด ให้แก่ผู้ตายหญิงคนนี้ 4 ตั๊กบีร ซึ่งเป็นฟัรดูกิฟายะฮ์ เพื่ออัลเลาะห์ตะอาลา

>> ค.ถ้าผู้ตายเป็นเด็กชาย อ่าน

อู้ซ้อลลี อ้าลาฮาซั้ลมัยยี่ติ๊ฎฎิฟลี่ อัรบ้าอ้าตั๊กบีรอติน ฟัรด้อลกิฟายะฮ์ ลิ้ลลาฮี่ตะอาลา

เนียตว่า ข้าพเจ้าละหมาดให้แก่ผู้ตายเด็กชายคนนี้ 4 ตั๊กบีร ซึ่งเป็นฟัรดูกิฟายะฮ์ เพื่ออัลเลาะห์ตะอาลา

>> ง.ถ้าผู้ตายเป็นเด็กหญิง อ่าน

อู้ซ้อลลี ฮาซี่ฮิ้ลมัยยี่ติ๊ฎฎิฟล่าตี้ อัรบ้าอ้าตั๊กบีรอติน ฟัรด้อลกิฟายะฮ์ ลิ้ลลาฮี่ตะอาลา

เนียตว่า ข้าพเจ้าละหมาดให้แก่ผู้ตายเด็กผู้หญิงคนนี้ 4 ตั๊กบีร ซึ่งเป็นฟัรดูกิฟายะฮ์ เพื่ออัลเลาะห์

ตะอาลา

 1. เนียต (ตามข้อ 2 ที่กล่าวแล้วแต่กรณี) พร้อมกับยกมือเสมอไหล่ กล่าวตั๊กบีรครั้งที่ 1 คือ

อัลลอฮู่อั๊กบัร

 1. อ่าน
 2. อ่าน อ่านว่า อ้าอูซู่บิ้ลลาฮี่ มีนัซซัยตอนิ้รรอญีม

บิ้สมิ้ลลาฮิ้รเราะห์มานิ้รร่อฮีม แล้วจึงอ่านฟาติฮะห์ คือ อัลฮัมดูลิ้ลละฮ์ จนจบต้น

 1. ยกมือทั้งสองขึ้นกล่าวตักบีร คือ อัลลอฮู่อั๊กบัรครั้งที่ 2 แล้วจึงอ่านคำซ่าละวัตน่าบีดังนี้

อัลลอฮุมม่าซ้อลลี่อ้าลาซัยยี่ดี้นามู่ฮัมหมัด ว่าอ้าลาอาลี่ซัยยี่ดี้นามู่ฮัมหมัด ก้ามาซ้อลลัยต้า อ้าลาซัยยี่ดี้นาอิบรอฮีม ว่าอ้าลาอาลีซัยยี่ดี้นาอิ๊บรอฮีม ว่าบาริกอ้าลาซัยยี่ดี้นามู่ฮัมหมัด ว่าอ้าลาอาลี่ซัยยี่ดี้นามู่ฮัมหมัด ก้ามาบาร๊อกต้าอ้าลาซัยยี่ดี้นาอิ๊บรอฮีม ว่าอ้าลาอาลี่ซัยยี่ดี้นาอิ๊บรอฮีมฟิ้ลอาลามีน่า อินน่าก้าฮ่ามีดุมม่าญีด

หรือจะอ่านสั้นๆเพียงนี้ก็ใช้ได้ คือ " อัลลอฮุมม่าซ้อลลี่อ้าลาซัยยี่ดี้นามู่ฮัมหมัด "

 1. ยกมือทั้งสองขึ้นแล้วกล่าวคำตักบีร คือ อัลลอฮู่อั๊กบัร ครั้งที่ 3 แล้วจึงอ่านดุอาให้แก่ผู้ตาย ดังนี้

>> ก.ถ้าผู้ตายเป็นชาย อ่าน

อ่านว่า " อัลลอฮุมเม้าฆ์ฟิรล่าฮู วัรฮัมฮู่ ว่าอาฟีฮีวะฟู่อันฮู่ ว่าอั๊กริมนู่ซู่ล่าฮู ว่าวัซเนี๊ยะมัดค่อล่าฮู เว้าฆ์ซิ้ลฮู่บิ้ลมาอี้วัซซั้ลญี่ วั้ลบ้ารอดี้ ว่านักกี้ฮีย์มี่นัลค่อฎอยา ก้ามายู่นักกิซเซาบุ๊ลอั๊บย่าฎ้มี่นัดด้าน่าซี่ ว่าอั๊บดิ้ลฮู่ ดาร็อนค็อยรอน มินดารี่ฮี ว่าอะฮ์ลัน ค็อยรอนมินอะฮ์ลี่ฮี ว่าเซาญันค็อยร็อนมินเซาญี่ฮี ว่าอั๊ดคิ้ลฮุ้ลญิน่าต้า ว่าอิซฮู่ มินอ้าซาบิ๊ลก๊อบรี่ ว่าฟิตน่าตี้ฮี ว่ามินอ้าซาบินนารี่ "

หรือจะอ่านสั้นๆเพียงนี้ก็ใช้ได้ คือ

อัลลอฮุมเม้าฆ์ฟิรล่าฮู่

>> ข.ถ้าผู้ตายเป็นผู้หญิง อ่าน

อ่านว่า " อัลลอฮุมเม้าฆ์ฟิรล่าฮา วัรฮัมฮา ว่าอาฟีฮีวะฟู่อันฮาว่าอั๊กริมนู่ซู่ล่าฮา ว่าวัซเซียะมัดค่อล่าฮา เว้าฆ์ซิ้ลฮาบิ้ลมาอี้วัซซัลญี่ วั้ลบ้ารอดี้ ว่านักกี้ฮา มี่นั้ลค่อฎอยา ก้ามายู่นักกิซเซาบุ้ลอั๊บย่าฎู้ มี่นัดด้าน่าซี่ว่าอั๊บดิ๊ลฮา ดาร็อนค็อยรอนมินเซาญี่ฮา ว่าอั๊ดคิ้ลฮั้ลญันน่าต้า ว่าอ้าอิซฮู่มินอ้าซาบิ้ลก๊อบรี่ ว่ามินอ้าซาบินนารี่ "

หรือจะอ่านสั้นๆเพียงนี้ก็ใช้ได้คือ " อัลลอฮุมเม้าฆ์ฟิรลาฮ่า "

7.แล้วจึงยกมือทั้งสองขึ้นกล่าวตักบีรครั้งที่ 4 อัลลอฮู่อักบัร และอ่านดุอาต่อไปนี้

>> ถ้าเป็นชาย อ่านดุอานี้

อ่านว่า " อัลลอฮุมม่าลาตะฮ์ริมนาอัจญ์ร่อฮู ว่าลาตัฟตินนาบ๊ะอ์ด้าฮู เว้าฆ์ฟิรล่านาว่าล่าฮู ว่าลี่อิ๊ควานี่นั้ลล่าซีน่าซ่าบ้ากูนาบิ้ลอีมานี่ ว่าลาตัจญ์อั้ลฟีกู้ลูบี้นา ฆิ้ลลันลิ้ลล่าซีน่าอาม่านู ร็อบบ้านาอินน่าก้า ร่ออูฟุรร่อฮีม "

หรือจะอ่านสั้นๆก็ได้ คือ " อัลลอฮุมม่าลาตะฮ์ริมนาอัจญ์ร่อฮู ว่าลาตัฟตินนา บ๊ะอ์ด้าฮู เว้าฆ์ฟิรล่านาว่าล่าฮู "

>> ถ้าเป็นหญิง อ่านดุอานี้

อ่านว่า " อัลลอฮุมม่าลาตะฮ์ริมนาอัจญ์ร่อฮา ว่าลาตัฟตินนาบ๊ะอ์ด้าฮา เว้าฆ์ฟิรล่านาว่าล่าฮา ว่าลี่อิ๊ควานี่นั้ลลาซี น่าซ่าบ้ากูนา บิ๊ลอีมานี่ ว่าลาตัจญ์อั้ลฟีกู้ลูบี้นา ฆิ้ลลันลิ้ลล่าซีน่าอาม่านู ร๊อบบ้านา อินน่าก้า ร่ออูฟุรร่อฮีม "

หรือจะอ่านสั้นก็ได้ คือ " อัลลอฮุมม่าลาตะฮ์ริมนาอัจญ์ร่อฮา ว่าลาตัฟตินนา บ๊ะอ์ด้าฮา เว้าฆ์ฟิรล่านา ว่าล่าฮา "

8.เมื่ออ่านดุอาจบแล้ว ให้กล่าวสลามคือ

อ่านว่า " อัซซ่าลามู่อ้าลัยกุม ว่าเราะฮ์ม่าตุ้ลเลาะฮ์ "

เมื่อกล่าวสลามแล้วจึงเสร็จพิธีละหมาด ซึ่งต่อจากนี้วายิบให้นำผู้ตายไปฝัง และมีสุนัตให้เดินตามไปกุโบร์กับผู้ตายด้วย ส่วนผู้ที่เห็นผู้ตายถูกนำผ่านมา สุนัตให้ยืนรับเป็นการให้เกียรติจนกว่าผู้ตายนั้นจะถูกนำผ่านไป

สรุปวิธีละหมาดญะนาซะห์

 1. ยืนตรง หันหน้าไปทางกิบลัต
 2. อ่านนำ (อู้ซ้อลลี)แล้วแต่ว่าเป็นชาย หญิง หรือเด็ก
 3. ตักบีรครั้งที่ 1 พร้อมเนียต
 4. อ่านบิ้สมิ้ลละฮ์และฟาติฮะห์จนจบ
 5. ตักบีรครั้งที่ 2 แล้วอ่านซ่อละวาตน่าบี
 6. ตักบีรครั้งที่ 3 แล้วอ่านดุอา
 7. ตักบีรครั้งที่ 4 แล้วอ่านดุอา
 8. ให้สลาม

การละหมาดฆออิ๊บ (ละหมาดลับหลัง)

การละหมาดฆออิ๊บ คือการละหมาดลับหลัง หมายถึงว่าไม่มัยยิตมาวางอยู่ข้างหน้า ได้แก่กรณีที่เราทราบข่าวว่ามีมุสลิมต่างเมืองถึงแก่ความตาย แต่เราไม่สามารถไปละหมาดญะนาซะห์เขาได้ เราจะละหมาดที่บ้านของเราก็ได้เรียกว่าละหมาดฆอเอ๊บ (ละหมาดลับหลัง) แต่ถ้าคนตายอยู่เมืองเดียวกัน ถ้าเราไม่ได้ไปละหมาดในวันที่ฝังถ้าจะละหมาดให้เขา ต้องไปละหมาดที่มัยยิตฝังอยู่ถึงแม้เวลาจะล่วงเลยมานามก็ไม่เป็นไร

สำหรับวิธีละหมาดฆออิ๊บนั้น เหมือนกับการละหมาด ญะนาซะห์ นอกจากคำอ่านนำและคำเนียต ซึ่งมีดังนี้

ถ้าผู้ตายเป็นชาย อ่านนำว่า

อ่านว่า " อู้ซ้อลลี อ้าลามัยยี่ดี้ ..........บิน...อัลฆออี้บี้ ฟัรด้อลกิฟายะตี้ อัรบ้าอ้า ตั๊กบีรอติน ลิ้ลลาฮีตะอาลา "

เนียตว่า " ข้าพเจ้าละหมาดให้แก่มัยยิตชื่อ..........บุตรของ.........ซึ่งฆออิ๊บฟัรดูกิฟายะฮ์ 4 ตักบีร เพื่ออัลเลาะห์ตะอาลา "

ถ้าผู้ตายเป็นหญิง อ่านนำว่า

อ่านว่า " อู้ซ้อลลี อ้าลามัยยี่ตี้........บินตี้..........อัลฆออี้บี้ ฟัรด้อลกิฟายะตี้ อัรบ้าอ้าตั๊ก บีรอติน ลิ้ลลาฮี่ตะอาลา "

เนียตว่า " ข้าพเจ้าละหมาดให้แก่มัยยิตชื่อ..........บุตรสาวของ.........ซึ่งฆออิ๊บฟัรดูกิฟายะฮ์ 4 ตักบีร เพื่ออัลเลาะห์ตะอาลา "

คำอ่านที่เว้นว่างไว้นี้ ให้เติมชื่อ เช่น ซอและห์ บินมะห์มูด (ซอและห์บุตรของมะห์มูด) หรือ ค่อดียะฮ์บินตี้อับดุลเลาะฮ์ (ค่อดียะห์บุตรสาวของอับดุลเลาะห์)หรือถ้าไม่รู้ว่าเป็นบุตรของใคร จะใช้ชื่อหรือนามสกุลก็ได้

ละหมาดฮะดียะฮ์

ละหมาดฮะดียะฮ์ คือการละหมาดสุนัตเพื่ออุทิศผลบุญให้แก่ผู้ตาย มี 2 ร่อกะอัต ซึ่งมักจะละหมาดกันในเวลากลางคืนของวันที่ได้ฝังผู้ตาย

วิธีละหมาด ก็เหมือนกับการละหมาดฟัรดูประจำวัน แต่ มีข้อแตกต่างเล็กน้อย คือ

 1. อ่านนำก่อนตักบีรว่า

" อู้ซ้อลลีซุนน่าตั้ลฮิตย่าตี้ ลี่รูห์ฮี่ ..............ร๊อกอ้าตัยนี่ลิ้ลลาฮี่ต้าอาลา "

เนียตว่า " ข้าพเจ้าละหมาดสุนัตฮะดียะฮ์ ให้แก่วิญญาณของ 2 ร่อกะอัต เพื่ออัลเลาะห์ตะอาลา "

ที่ว่างไว้นี้ ให้เติมชื่อและนามสกุลหรือ เช่น ซอและฮ์บินมะห์มุด หรือ ค่อดียะฮ์บินตี้อับดุลเลาะฮ์ เป็นต้น

 1. ตักบีร แล้วอ่านซูเราะห์ฟาติฮะห์ หนึ่งจบ
 2. แล้วอ่านอายัตกุรซีย์ 1 จบ
 3. แล้วอ่านซูเราะห์ อัตตะกาซุร 1 จบ
 4. แล้วอ่านซูเราะห์ อัลอิคลาส (กุ้ลฮู่วัลลอฮู่อะฮัด) 10 จบ แล้วจึงก้มลงร่อเกาะอ์ สุญูด เหมือนการละหมาดธรรมดา
 5. ร่อกะอัตที่ 2 ก็อ่านเช่นเดียวกับร่อกะอัตที่ 1
 6. เมื่ออ่านตะฮียัดและซอละวัตนาบีในร่อกะอัตที่ 2 แล้วจึงให้สลาม
 7. เมื่อให้สลามแล้ว ให้อ่านดุอานี้
  อ่านว่า " อัลลอฮุมม่าอินนี ซ้อลลัยต้า ฮาซิฮิสซ่อลาต้าว่าอันต้า อะอ์ล่ามู่มินนา อัลลอฮุมมัจญ์อั้ลซ่าวาบี้ฮา อี้ลา ก็อบรี "

ความหมาย : ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้า แท้จริงข้าพระองค์ได้ละหมาดด้วยการละหมาดนี้ และโดยที่พระองค์ทรงรอบรู้ถึงการละหมาดนี้ของข้าพระองค์ ขอพระองค์ได้ทรงประทานให้บังเกิดผลบุญเหล่านี้แก่กุโบร์ของ.....ด้วยเถิด หรือจะอ่านดุอาอื่นๆก็ได้

คำอ่านอายัตกุรซีย์

อ่านว่า " อัลลอฮู่ ลาอี้ลาฮาอิ้ลลา ฮู่วัลฮัยยุ้ลกอยยูม ลาตะอ์คู่ซู่ฮู ซี่น่าตุน ว่าลาเนามุนล่าฮู มาฟิซซ่ามาวาตี้ว่ามาฟิ้ลอัรด์ มันซัลล่าซีย์ ยัซฟ่าอู้ อินดาฮู อิ้ลลาบี้อิซฺนีฮี ยะอ์ล่ามู่ มาบัยน่า อัยดีฮีม ว่ามาค้อลฟ่าฮุม ว่าลายูฮีตูน่าบี้ซัยอิน มินอิ้ลมีฮี่ อิ้ลลาบี้มาชาอ้า ว่าซี่อ้ากุรซี่ย์ยู่ฮุซซ่ามาวาตี้ วั้ลอัรฏี้ ว่าลาย่าอูดู้ฮู ฮิฟซูฮู่มา ว่าฮู่วั้ลอ้าลี ยุ้ลอ้าซีม "

คำอ่านซูเราะห์อัตตะกาซุรฺ

 1. อัลฮากู้มุตตะกาซุรฺ
 2. ฮัตตาซุรตู้มุ้ลม่ากอบิรฺ
 3. กั้ลลาเซาฟ่าต๊ะอฺลามูน
 4. ซุมม่ากั้ลลาเซาฟ่าต๊ะอ์ล่ามูน
 5. กั้ลลาเลาต๊ะอ์ล่ามูน่าอิ้ลมั้ลยากีน
 6. ล่าต้าร่อวุนนั้ลย่าฮีน
 7. ซุมม่าล่าต้าร่อวุ่นน่าฮา อัยนั้ลยากีน
 8. ซุมม่าล่าตุซอ้าลุนน่า เยาม่าอี้ซินอ้านินน่าอีม  

บรรณานุกรม

การีม อับดุลเลาะฮ์. คู่มือมุสลิมเบื้องต้น : เป็นหนังสือเกี่ยวกับ เรื่องศาสนาและวิธีปฏิบัติ (ตามแนวทางซุนนะฮ์วัลญะมาอะห์). วงศ์เสงี่ยม : กรุงเทพฯ. 2522.

การนมาซ. [ม.ป.ป.]. สืบค้นเมื่อ 20 กันยายน 2548, จาก http://www.siamic.com/ibadat/namaz.htm

การนมาซ. [ม.ป.ป.]. สืบค้นเมื่อ 20 กันยายน 2548, จาก http://www.al-shia.com/html/thi/ahkam/namaz.htm

ภาพประกอบ

สแกนจากหนังสือคู่มือมุสลิมเบื้องต้น เรื่องศาสนาและวิธีปฏิบัติ ( ตามแนวทางซุนนะฮ์วัลญะมาอะห์ ). วงศ์เสงี่ยม กรุงเทพฯ. 2522.

การนมาซ. [ม.ป.ป.]. สืบค้นเมื่อ 20 กันยายน 2548, จาก http://www.siamic.com/

รวบรวมข้อมูลโดย : นักศึกษาสหกิจศึกษา สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
ปรับปรุงล่าสุด : 25 ธันวาคม 2549 18:42:34
ด้วยพระนามของอัลลอฮ ผู้ทรงกรุณาปราณี ผู้ทรงเมตตาเสมอ