สนเทศน่ารู้ : นามเฉลิมพระเกียรติ


ปูเจ้าฟ้า ( Phricotelphusa sirindhorn Naiyanetr )

    

                 เนื่องในวโรกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดพิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2530 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้กราบบังคมทูลขอ พระราชทานพระราชานุญาตอัญเชิญพระนามาภิไธย เป็นส่วนหนึ่งในชื่อวิทยาศาสตร์ของปูที่พบใหม่ว่า Phricotelphusa sirindhorn  โดยมีชื่อไทยว่า “ ปูเจ้าฟ้า “ และมีชื่อสามัญว่า Panda Crab  เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในฐานะที่ทรงเป็นพระบรมวงศ์ที่สนพระทัยทางธรรมชาติวิทยา และได้พระราชทานพระมหากรุณาธิคุณ เป็นล้นเกล้าล้นกระหม่อมแก่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเสมอมา และเพื่อเป็นเกียรติประวัติแก่วงการอนุกรมวิธานทางด้านปูของประเทศไทยและของโลก โดยได้รับพระราชทานพระราชานุญาต เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2531

โกโนพอด (gonopod) หมายถึง อวัยวะเพศผู้

 


ส่วนปลายโกโนพอดอันแรก ถ่ายโดยกล้องจุลทรรศน์อิเล็คตรอน

ตะปิ้ง ของปูเจ้าฟ้าตัวผู้ อันเป็นจุดเด่น มี 7 ปล้อง

                 กลุ่มนิสิตปริญญาโท ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พบปูเจ้าฟ้าครั้งแรกจำนวน 2 ตัว เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2529 บริเวณลำธารน้ำตกหงาว สูงเหนือระดับน้ำทะเลประมาณ 300 ฟุต ในเขตวนอุทยานน้ำตกหงาว อำเภอเมือง จังหวัดระนอง และได้นำมาศึกษาด้านอนุกรมวิธานที่ภาควิชาชีววิทยา พบว่าเป็นปูน้ำตกชนิดใหม่ของโลกที่พบในประเทศไทย อยู่ในสกุล(genus) Phricotelphusa   วงศ์ (family) Gecarcinucidae   อันดับ (order) Decapoda   ชั้น (class) Crustacea  ไฟลัม (phylum) Arthropoda   และได้นำผลงานนี้ลงพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร CRUSTACEANA ปี 1989 เล่มที่ 56 ตอนที่ 3 หน้า 224 – 229

อ้างอิง

ว. ราชบัณฑิตยสถาน 17,3 ( เม.ย. – มิ.ย. 35 ) 5 – 7

รวบรวมข้อมูลโดย : ฝ่ายวารสารและเอกสาร

  สนเทศน่ารู้  ขึ้นด้านบน 

************************************


ปรับปรุงล่าสุด : 25 ธันวาคม 2549 19:52:45 น.