สนเทศน่ารู้ : วันทันตสาธารณสุข 21 ตุลาคม

  

            มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี หรือที่เรียกกันย่อๆ ว่า พอ.สว. เกิดขึ้นเป็นครั้งแรกในปี พ.ศ. ๒๕๑๒ โดยมีจุดมุ่งหมายในการให้บริการทางสาธารณสุขแก่ประชาชนในท้องถิ่นทุรกันดารห่างไกลรวม ๔๘ จังหวัด

ภารกิจที่สำคัญของมูลนิธิฯ ได้แก่

            ๑. การจัดหน่วยแพทย์และบุคลากรทางด้านสาธารณสุขจากส่วนกลางหรือโรงพยาบาลในจังหวัดใหญ่ๆ เดินทางเข้าสู่หมู่บ้าน ตำบล และอำเภอที่อยู่ในท้องถิ่นห่างไกลและทุรกันดาร เพื่อช่วยเหลือทำการตรวจโรครักษาโรค มอบยา รักษาโรค ตลอดจนให้คำแนะนำในการปฏิบัติตัวในระหว่างเจ็บป่วย การปฏิบัติตัวเพื่อป้องกันโรคต่างๆ และคำแนะนำในด้านสุขศึกษา โภชนาการ ทันตสาธารณสุขและอื่นๆ อีกมากมาย
           ๒. การจัดให้มีโครงการแพทย์ทางอากาศ โดยการติดตั้งเครื่องส่งและเครื่องรับวิทยุทางอากาศ เพื่อเป็นอุปกรณ์ให้บุคลากรสายสาธารณสุขที่ประจำอยู่ตามสถานีอนามัยต่างๆ ที่ขาดแพทย์ปฏิบัติงานประจำได้ติดต่อ   โดยตรงกับแพทย์ประจำจังหวัด หรือประจำโรงพยาบาลได้เมื่อมีผู้ป่วยที่อยู่ห่างไกลเกิดเจ็บป่วยกะทันหัน สามารถได้รับการตรวจและได้รับการบำบัดรักษาได้อย่างถูกต้องเหมาะสมโดยไม่ต้องเสียเวลาหรือค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
           ๓. การจัดส่งแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาต่างๆ ออกสู่ชนบทเป็นทีมเพื่อให้การรักษาโรคเฉพาะด้าน
           ๔. ให้บริการทางด้านทันตกรรม โดยการจัดทันตแพทย์ออกดูแลสุภาพในช่องปากของประชาชนทั่วประเทศอยู่เป็นประจำ 

           ด้วยพระเมตตา และมหากรุณาธิคุณ ที่สมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี (สมเด็จย่า) ได้พระราชทาน แก่วิชาชีพทันตแพทยศาสตร์ และทันต บุคลากรทั้งปวง ได้ประจักษ์ถึงน้ำพระทัยอันเปี่ยมไปด้วยพระเมตตา  ทุกคนต่างมีความจงรักภัคดี ต่อพระองค์ท่านอย่างสุดซึ้ง จึงพร้อมใจกันถวายพระราชสมัญญา แก่พระองค์เป็น "พระมารดาแห่งการทันตแพทย์ไทย" และทรงเป็นตัวอย่างของบุคคล ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อมวลมนุษย์ มีความมุ่งมั่น  อุตสาหะอย่างต่อเนื่อง มิท้อถอย และไม่ได้หวังสิ่งตอบแทนใดๆ

           เมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๙ ซึ่งเป็นปีที่พระองค์ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา เหล่าแพทย์บุคลากรพร้อมใจกันสมัครเป็นอาสาสมัคร พอ.สว. เพื่อ รณรงค์ทางทันตสาธารณสุขขึ้นในพื้นที่ ๔๘ จังหวัด เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและเป็นการเฉลิมพระเกียรติแด่สมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี  จึงเป็นกิจกรรมที่รณรงค์กันอย่างต่อเนื่องและได้ขยายการรณรงค์ไปทั่วประเทศ

           ดังนั้น คณะรัฐมนตรีจึงได้มีการลงมติเมื่อวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๓๒ ให้วันที่ ๒๑ ตุลาคม อันเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพ เป็นวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ เพื่อสนองพระราชประสงค์ที่จะให้บริการทันตสาธารณสุขเข้าถึงประชาชนในถิ่นทุรกันดาร


บรรณานุกรม

วรนุช อุษณกร. ประวัติวันสำคัญที่ควรรู้จัก. พิมพ์ครั้งที่ ๒. กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, ๒๕๔๓.

ภาพประกอบ

http://www.forest.go.th/grand/grand_main.html

ข้อมูลโดย : กลุ่มนักศึกษาฝึกงาน งานพัฒนาและจัดการสารสนเทศ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศห้องสมุด

                    สนเทศน่ารู้  ขึ้นด้านบน

 

  
ปรับปรุงล่าสุด : 26 ธันวาคม 2549 15:37:15 น.