สนเทศน่ารู้ : วันมาตรฐานโลก 14 ตุลาคม


มาตรฐานเดียว ทดสอบครั้งเดียว ยอมรับทั่วโลก

             วันมาตรฐานโลก เป็นวันที่ระลึกถึงการก่อตั้งองค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการมาตรฐาน หรือ INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION   หรือที่เรียกกันย่อๆ ว่า ISO ซึ่งได้ก่อตั้งขึ้นเป็นทางการเมื่อวันที่ ๑๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๙๐ โดยมีผู้แทนจาก ๒๕ ประเทศมาร่วมประชุม ณ กรุงลอนดอน  

              องค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการมาตรฐาน หรือ ISO ได้รับการยอมรับจากองค์การสหประชาชาติให้เป็นองค์การชำนาญพิเศษประเภทที่ไม่ใช้หน่วยงานของรัฐบาล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความร่วมมือและกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน เพื่อประโยชน์ ทางการค้า การพัฒนาอุตสาหกรรม เศรษฐกิจ และขจัดปัญหาข้อโต้แย้งและการกีดกันทางการค้าระหว่างประเทศ 

              ปัจจุบัน ISO มีสมาชิกทั่วโลกจำนวน ๑๒๔ ประเทศ สมาชิกของ ISO แบ่งออกเป็น ๓ ประเภท ได้แก่   

 ๑.   Menber body เป็นสถาบันมาตรฐานแห่งชาติที่เป็นตัวแทนด้านการมาตรฐานของประเทศ ซึ่งในแต่ละประเทศจะมีหน่วยงานทำหน้าที่สมาชิก ISO เพียงหน่วยงานเดียว ปัจจุบันมีสมาชิก ๘๖ ประเทศ และมากกว่าร้อยละ ๗๐ ของสมาชิกประเภทนี้เป็นหน่วยงานของรัฐบาลหรือหน่วยงานที่ก่อตั้งขึ้นตามกฎหมายนอกนั้นเป็นหน่วยงานที่มีความเกี่ยวข้องกับหน่วยงานของรัฐบาล สมาชิก Menber body มีสิทธิออกเสียงในเรื่องวิชาการมีสิทธิสมัครเข้ารับการเลือกตั้งเป็นคณะมนตรี ISO และสามารถส่งผู้แทนเข้าร่วมการประชุมสมัชชาใหญ่ของ ISO ได้  

๒. Correspondent member เป็นหน่วยงานของประเทศกำลังพัฒนาซึ่งยังไม่มีการจัดตั้งสถาบันมาตรฐานเป็นการเฉพาะ  ปัจจุบันมีสมาชิก ๒๕ ประเทศ เกือบทั้งหมดเป็นหน่วยงานของรัฐบาล สมาชิกประเภทนี้ไม่มีสิทธิเข้าร่วมในงานวิชาการ แต่มีสิทธิที่จะได้รับข่าวสารความเครื่อนไหวของ ISO และเข้าร่วมการประชุมสมัชชาใหญ่ได้ในฐานะผู้สังเกตการณ์

๓. Subscriber memdership สมาชิกประเภทนี้เปิดสำหรับกลุ่มประเทศที่มีเศรษฐกิจค่อนข้างเล็ก  ให้สามารถติดต่อกับ    ISO   ได้ปัจจุบันมีสมาชิก ๑๐ ประเทศ ได้แก่ โบลิเวีย กัมพูชา  แอนติกาและบาร์บูดา สาธารณรัฐโดมิกัน ฟิจิ เกรเนดา บุรุนดี เซนต์ลูเซีย นามิเบีย และกายอานา 

               ผู้บริหารของ ISO เป็นคณะมนตรี ISO ( ISO Council ) ซึ่งประกอบด้วยประธาน  ISO และผู้แทนประเทศต่าง ๆ ที่ได้รับการเลือกตั้ง

              คณะมนตรี  ISO มีหน้าที่กำหนดโครงสร้างของ  ISO  อนุมัติการประกาศกำหนดมาตรฐานระหว่างประเทศ แต่งตั้งสมาชิกคณะกรรมการการบริหารงานวิชาการ ( Technical  Management Board ) เหรัญญิกและประธานคณะกรรมการนโยบายของ ISO

              สำหรับประเทศไทยมีสำนักงานมาตราฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) ซึ่งเป็นสถาบันมาตรฐานแห่งชาติทำหน้าที่เป็นผู้แทนของประเทศไทย ได้เข้าร่วมการบริหารของ ISO ในฐานะ  สมาชิกประเภทร่วมทำงานคณะกรรมการวิชาการหรือ TC ( Technical Committee ) จำนวน ๕๕ คณะ และในฐานะสมาชิกประเภทสังเกตการณ์ในคณะกรรมการวิชาการ จำนวน ๑๕๕ คณะ  เพื่อร่วมกำหนดมาตรฐานสากล ทำให้สามารถต่อรองข้อกำหนดมาตราฐานที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศไทย และได้รับทราบความก้าวหน้าทางวิชาการ ตลอดจนได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีใหม่ๆ  อันจะเป็นประโยชน์ต่องานมาตรฐานของประเทศ

               ปัจจุบันประเทศสมาชิกของ ISO ต้องปฏิบัติตามพันธกรณ๊ในการให้ความเชื่อถือในมาตรฐานระหว่างประเทศ  ซึ่งจะอำนวยประโยชน์สูงสุดแก่ทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภค  กล่าวคือ ผู้ผลิตสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายดดยสามารถเสนอขายสินค้าที่ผลิตตามมาตรฐานระหว่างประเทศทั้งโลก และผู้บริโภคก็มีทางเลือกมากขึ้นในการเลือกซื้อสินค้าที่มีคุณภาพเชื่อถือได้ และปลอดภัยจากทั่วโลก

บรรณานุกรม 

วรนุช อุษณกร. ประวัติวันสำคัญที่ควรรู้จัก. พิมพ์ครั้งที่ ๒. กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, ๒๕๔๓.

ภาพประกอบ

http://library.tisi.go.th/multim/bulletin/2545/328Oct02.pdf

ข้อมูลโดย : กลุ่มนักศึกษาฝึกงาน งานพัฒนาและจัดการสารสนเทศ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศห้องสมุด

                    สนเทศน่ารู้  ขึ้นด้านบน 

 

  
  
ปรับปรุงล่าสุด : 14 ตุลาคม 2557 12:01:19 น.