สนเทศน่ารู้ : วันสุขภาพจิตโลก 10 ตุลาคม

             แต่เดิมคำว่า "สุขภาพ"เรามักหมายถึง สุขภาพทางกาย ในปัจจุบันได้เริ่มมีการสนใจเรื่องของจิตใจมากขึ้น ว่าเป็นส่วนที่มีความสำคัญต่อสุขภาพกาย และได้เริ่มมีการสนใจเรื่องของจิตใจมากขึ้น ว่าเป็นส่วนที่มีความสำคัญต่อสุขภาพดังกล่าวที่ว่า "ใจเป็นนาย กายเป็นบ่าว"

             ผู้ที่มีสุขภาพจิตดี หมายถึง ผู้ที่สามารถปรับตนเองให้อยู่ได้อย่างมีความสุขในโลก ซึ่งกำลังเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ผู้ที่มีปัญหาทางสุขภาพจิตมักจะก่อให้เกิดความยากลำบากในการติดต่อกับผู้อื่น อันเป็นเหตุให้มีปัญหาไปตลอดชีวิต

             ปัญหาสุขภาพจิตสามารถเกิดขึ้นได้ในทุกช่วงอายุของมนุษย์ และปรากฏได้หลายรูปแบบ ประเทศที่ประชาชนมีปัญหาสุขภาพจิตมากนั้น นอกจากจะดูได้จากอัตราการป่วยด้วยโรคทางจิตที่มีจำนวนมากแล้ว อาจดูได้จากสถิติอื่นๆ ได้อีกด้วย เช่น อัตราการหย่าร้างสูง อัตราการฆ่าตัวตายสูง สถิติอาชญากรรมสูง และอัตราผู้ติดสุราหรือยาเสพติดสูง

             จะเห็นได้ว่าปัญหาสุขภาพจิตสามารถส่งผลกระทบให้กับสังคมเป็นอย่างมาก เพราะเมื่อสุขภาพจิตเสื่อม สุขภาพกายก็จะพลอยทรุดโทรมไปด้วย ซึ่งก่อให้เกิดภาระแก่ครอบครัวที่ต้องคอยดูแลบำบัดรักษา

             จากปัญหาต่างๆ ที่เกิดจากสุขภาพจิต ทำให้หน่วยงานที่มีชื่อว่า "สหพันธ์สุขภาพจิตแห่งโลก" ได้ประกาศร้องขอไปยังนานาประเทศทั่วโลก รวมทั้งประเทศไทย ให้กำหนดให้วันที่ 10 ตุลาคม 2535 เป็น "วันสุขภาพจิตแห่งโลก" และให้ร่วมกันจัดกิจกรรมเกี่ยวกับสุขภาพจิต ในวันที่ 10 ตุลาคม ของทุกปี

บรรณานุกรม
วรนุช อุษณกร. ประวัติวันสำคัญที่ควรรู้จัก. พิมพ์ครั้งที่ ๒. กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, ๒๕๔๓.

ภาพประกอบ
United States Mission Geneva. (February 29, 2012). World Health Organization Headquarters and Flag. ค้นเมื่อ 13 สิงหาคม 2559. จาก https://www.flickr.com/photos/41916075@N06/6946430257

ข้อมูลโดย : กลุ่มนักศึกษาฝึกงาน งานพัฒนาและจัดการสารสนเทศ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศห้องสมุด

สนเทศน่ารู้  ขึ้นด้านบน 
 

 

  
  
ปรับปรุงล่าสุด : 10 ตุลาคม 2562 15:32:24 น.