Home

สนเทศน่ารู้ : วันยุวกาชาด 27 มกราคม

           ยุวกาชาดไทยได้รับการสถาปนาขึ้นเมื่อวันที่ 27 มกราคม พ.ศ.2465 โดยจอมพลสมเด็จ เจ้าฟ้ากรมพระนครสวรรค์วรพินิต  อุปนายกผู้อำนวยการสภากาชาดสยามในขณะนั้น  ได้ทรงมีพระดำริว่า "สภากาชาดของบางประเทศได้ตั้งสภากาชาดแผนกเด็กขึ้น ที่เรียกตามภาษาอังกฤษว่า Junior Red Cross รับเด็กชาย - หญิงอายุไม่เกิน ๑๘ ปีเป็นสมาชิก โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะปลูกฝังเพาะนิสัยเด็กให้มีใจเมตตากรุณาต่อมนุษยชาติ ให้เป็นพลเมืองดี มุ่งทำประโยชน์แก่ชนหมู่มากนั้น มีผลดีจนประเทศอื่นๆ ได้จัดตั้งขึ้นบ้างในหลายประเทศ สมควรที่สภากาชาดไทยจะได้จัดตั้งขึ้นบ้าง

            คำว่า "อนุกาชาด" ยังคงใช้อยู่ต่อมาจน พ.ศ.2521 จึงได้เปลี่ยนมาเป็นยุวกาชาด โดยขยายเกณฑ์รับสมาชิกจาก 8-18 ปี เป็น 8-25 ปี โดยครอบคลุมถึงเยาวชนระดับ อุดมศึกษา และเยาวชนนอกโรงเรียน โดยที่งานยุวกาชาดเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับเยาวชน งานยุวกาชาดจึงขึ้นอยู่กับกรมพลศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ และดำเนินงานภายใต้ การสนับสนุนของสภากาชาดไทย ยุวกาชาด คือ เยาวชนชาย-หญิง อายุระหว่าง 8-25 ปี ที่มีจิตใจเสียสละ อุทิศตนบำเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวม และสืบทอดอุดมการณ์ของกาชาดตามหลักการกาชาด 7 ประการ บทบาทหน้าที่ของยุวกาชาดทุกคน จึงต้องฝึกตนเองทั้งทางร่างกายและจิตใจ เพื่อการเตรียมพร้อมช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ในทุกโอกาสที่จะทำได้ เพื่อนมนุษย์ในที่นี้อาจ เริ่มจากบุคคลใกล้ชิด เช่น ครอบครัว ญาติพี่น้อง เพื่อนมนุษย์ในชุมชน หมู่บ้าน โรงเรียน หาโอกาสในการมีส่วนร่วมในกิจกรรมของชุมชน และให้ความร่วมมือช่วยเหลือ อย่างบริสุทธิ์ใจ โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนใดๆ

อ้างอิง 

http://www.aksorn.com/

ภาพประกอบ

http://www.kkw.ac.th/
http://www.kkw.ac.th/  

ข้อมูลโดย : กลุ่มนักศึกษาฝึกงาน งานพัฒนาและจัดการสารสนเทศ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศห้องสมุด

                    สนเทศน่ารู้  ขึ้นด้านบน 
 


ปรับปรุงล่าสุด : 12 ธันวาคม 2549 11:56:53 น.