Home

สนเทศน่ารู้ : วันโคนมแห่งชาติ 17 มกราคม

 

           คณะรัฐมนตรีกำหนดให้วันที่ 17 มกราคมของทุกปี เป็น "วันโคนมแห่งชาติ" ซึ่งองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) ได้ถือเป็นประเพณีสืบต่อกันมา ให้มีการจัดงาน "เทศกาลโคนมแห่งชาติ" ณ อ.ส.ค.สำนักงานใหญ่(บริเวณเชิงเขาตาแป้น) อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี เป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณขององค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  ที่ได้พระราชทานอาชีพการเลี้ยงโคนมให้แก่ปวงชนชาวไทย และเพื่อเป็นการส่งเสริมพัฒนาอาชีพการเลี้ยงโคนมให้เจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้น

         สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไป ทรงเป็นองค์ประธานเปิดงาน "วันโคนมแห่งชาติ" ประจำปี 2548 ณ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งชาติ (อสค.) อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์

อ้างอิง 

http://www.google.com/

ภาพประกอบ

http://www.thairath.co.th/
http://kanchanapisek.or.th/ 

ข้อมูลโดย : กลุ่มนักศึกษาฝึกงาน งานพัฒนาและจัดการสารสนเทศ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศห้องสมุด

                    สนเทศน่ารู้  ขึ้นด้านบน 
 


ปรับปรุงล่าสุด : 12 ธันวาคม 2549 11:56:53 น.