สนเทศน่ารู้ : นามเฉลิมพระเกียรติ


ปูเจ้าพ่อหลวง ( Potamon bhumibol )

ภาพ : วารสารวิทยาศาสตร์ ปีที่ 54 ฉบับที่ 2 เดือนมีนาคม - เมษายน พ.ศ.2543

                 เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้ค้นพบปูชนิดใหม่ของโลก เป็นปูน้ำจืดตัวใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ณ บริเวณภูหลวง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย โดย ศาสตราจารย์ ไพบูลย์ นัยเนตร ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์
                 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ทำหนังสือกราบบังคมทูลขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตอัญเชิญพระปรมาภิไธย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นนามปูน้ำจืดชนิดใหม่ของโลก โดยเรียกชื่อวิทยาศาสตร์ของปูที่พบใหม่ว่า Potamon bhumibol  ชื่อไทยว่า ปูเจ้าพ่อหลวง มีชื่อสามัญว่า Giant Mountain Crab  และได้รับพระบรมราชานุญาต เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2543 โดยจะทำการพิมพ์เผยแพร่ปูที่พบใหม่นี้ในวารสารต่างประเทศชื่อ Crustacena , International Journal of Crustacean Research
                 ลักษณะเด่นของปูเจ้าพ่อหลวงมี 3 สี คือ สีน้ำตาลเข้ม สีม่วง และสีส้ม โดยกระดองจะเป็นสีน้ำตาลเข้ม ขาเดิน 4 คู่ และขาก้ามทั้งสองข้างเป็นสีน้ำตาลเข้ม ยกเว้นด้านในของก้ามหนีบอันล่างเป็นสีม่วง และปลายก้ามหนีบทั้งสองข้างเป็นสีส้ม เป็นปูน้ำจืดตัวใหญ่ที่สุดในประเทศไทย

อ้างอิง

ว.วิทยาศาสตร์ 54,2 (ม.ค.-ก.พ.43)102-103

รวบรวมข้อมูลโดย : ฝ่ายวารสารและเอกสาร

  สนเทศน่ารู้  ขึ้นด้านบน 

************************************
ปรับปรุงล่าสุด : 25 ธันวาคม 2549 19:37:45 น.